Kunna bidiyo ( 351 - 375 daga wannan: 757 )
Shan abinsha da hagu
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Abubuwan da aka hana lokacin shan abin sha
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Kira zuwaga bata
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Zagin zazzabi ( masassara)
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Zagin shaidan
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Yin cikiya acikin masallaci
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Yaudara cikin ciniki
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Bude kofar rook
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Mutumin dakaso idan yashigo a wuri a mike tsaye saboda girmamashi
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Zama akan kabari
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Ha inci da cin amana
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Yin gini akan kabari
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Sifantuwa da kafirai
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Rantsuwa a cikin ciniki
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Rantsuwa akan karya
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Yin rantsuwa da wanin allah
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Kukan mutuwa
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Auran musanye
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Shafar matarda ba muharramaba
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Kallon matar da suka haramta a gareka
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Zaluntar makwabci
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Wanda ke meman dawowa ga kyautarsa  bayan yayita
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Munanan halaye
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Bayyana zunubi
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Kauracewa musulmi ba tare da daliliba
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Go to the Top