Kunna bidiyo ( 201 - 225 daga wannan: 757 )
shi ne wanda yakai matuka wajan karamci
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda yakai matuka wajan karamci ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mawadaci wanda baya bukatar agajin kowa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mawadaci wanda baya bukatar agajin kowa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne wanda yake sitirta bayinsa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda yake sitirta bayinsa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
Shi ne mai karban tuba ga bayinsa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( Shi ne mai karban tuba ga bayinsa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
Wanda baya gaggawar yin ukuba ga masu laifi
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( Wanda baya gaggawar yin ukuba ga masu laifi ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
mai tsananin tausasawa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( mai tsananin tausasawa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
ga bayinsa mai yawan gafara
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( ga bayinsa mai yawan gafara ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
zunubban bayinsa Mai gafara
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( zunubban bayinsa Mai gafara ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
Mai shafe zunubai
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( Mai shafe zunubai ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
muminai Maijinkai
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( muminai Maijinkai ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
Mairahama
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( Mairahama ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
Ubangiji
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( Ubangiji ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
Abubuwanda da ya kamata mace ta lura da su cikin Ramadan 3
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA MAHIMMACE SANINSU GA KOWACE MACE.
Abubuwanda da ya kamata mace ta lura da su cikin Ramadan 2
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA MAHIMMACE SANINSU GA KOWACE MACE.
Abubuwanda da ya kamata mace ta lura da su cikin Ramadan 1
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA MAHIMMACE SANINSU GA KOWACE MACE.
Hukuncin fita Sallan tarawihi ga mata.
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA.
Hukuncin azumin macen da maziyyi ya fito mata, da kuma hukuncin azumin nafila ga mai ramuwa
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA MAHIMMACE SANINSU GA KOWACE MACE.
Hukuncin azumin mace da ta bada jini ko aka dauki jinin ta, da brush cikin azumi
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA MAHIMMACE SANINSU GA KOWACE MACE.
Hukuncin azumin mace mai ciki ko shayarwa
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA MAHIMMACE SANINSU GA KOWACE MACE.
Hukuncin mafarkin mace, wasa da fargi, ko saduwa cikin azumin ramadan
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA MAHIMMACE SANINSU GA KOWACE MACE.
Hukunce hukuncen akan azumin mace da tayi bari.
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA MAHIMMACE SANINSU GA KOWACE MACE.
Hukuncin azumin mace mai haila 2
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA MAHIMMACE SANINSU GA KOWACE MACE.
Hukuncin azumin mace mai haila 1
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA MAHIMMACE SANINSU GA KOWACE MACE.
Menene jinin haila da kuma Hukuncin azumin mace mai haila
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA MAHIMMACE SANINSU GA KOWACE MACE.
Alamomin balagar mace sanin mace da azumi ya wajaba a kanta
2016-03-30
DARUSSAN VIDIYO AKAN HUKUNCE HUKUNCEN DASUKA SHAFI MATA A WATAN AZUMI WANDA KEDA MAHIMMACE SANINSU GA KOWACE MACE.
Go to the Top