Kunna bidiyo ( 151 - 175 daga wannan: 757 )
shine wanda yake da ikon zartawa da ganin dama,ya gagari bayinsa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine wanda yake da ikon zartawa da ganin dama,ya gagari bayinsa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shine yake da dukkan ma’ anonin buwaya:buwayar karfi
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine yake da dukkan ma’ anonin buwaya:buwayar karfi ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mai shaida akansa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mai shaida akansa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne wanda ya kai makura cikin rinjaye
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda ya kai makura cikin rinjaye ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shine wanda ya kaskantar da bayinsa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine wanda ya kaskantar da bayinsa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shine mai girman zati da sunada shifofi
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine mai girman zati da sunada shifofi ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shine wadda yake kulada halittunsa  cikin Ni’imarsa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine wadda yake kulada halittunsa cikin Ni’imarsa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne yayi halittu akan surar da ya zaba
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne yayi halittu akan surar da ya zaba ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne ya samar da dukkanin abinda ya tsara na halittu
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne ya samar da dukkanin abinda ya tsara na halittu ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne ya kagi dukkan halittu ba tare da ya kwaikwayi wani ba
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne ya kagi dukkan halittu ba tare da ya kwaikwayi wani ba ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne maiyawan Halitta
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne maiyawan Halitta ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne wanda ake dogara da shi
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda ake dogara da shi ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne yake kiyaye bayinsa muminnai
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne yake kiyaye bayinsa muminnai ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne yake warkar da jiki da ga rashin lafiya
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne yake warkar da jiki da ga rashin lafiya ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shine tsarkakke kubutacce daga dukkan aibi ko tawaya
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine tsarkakke kubutacce daga dukkan aibi ko tawaya ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
mai yawan kyauta da ni’ima da kyautatawa ga halittu
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( mai yawan kyauta da ni’ima da kyautatawa ga halittu ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mai gaskata manzanni da mabiyansu
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mai gaskata manzanni da mabiyansu ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne yake isar wa bayinsa ya kuma gusar da duk abinda ya dame su
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne yake isar wa bayinsa ya kuma gusar da duk abinda ya dame su ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne yake kiyaye su tare da ayyukansu ba tare da tawayaba
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne yake kiyaye su tare da ayyukansu ba tare da tawayaba ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mai amsa addu’are masu rokonsa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mai amsa addu’are masu rokonsa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
makusanci ne da iliminsa ,da ikinsa ga daukacin halittansa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( makusanci ne da iliminsa ,da ikinsa ga daukacin halittansa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
mai yawan tausasawa ne cikin ayyukansa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( mai yawan tausasawa ne cikin ayyukansa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mailura da halittunsa, mai kididdige ayyukansu
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mailura da halittunsa, mai kididdige ayyukansu ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mai shaida ga duk abinda halittunsa suke aikatawa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mai shaida ga duk abinda halittunsa suke aikatawa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne wanda ganinsa ya kewaye sammai , da kassai
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda ganinsa ya kewaye sammai , da kassai ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
Go to the Top