Kunna bidiyo ( 126 - 150 daga wannan: 757 )
shine yake gabatar da abinda ya so ya asnya su agurabensu
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine yake gabatar da abinda ya so ya asnya su agurabensu ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shine yake gabatar da abinda ya so ya sanyasu  a gurabensu
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine yake gabatar da abinda ya so ya sanyasu a gurabensu ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne wanda kowane abu  ya kaskanta gaba ga daukakarsa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda kowane abu ya kaskanta gaba ga daukakarsa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
sama dashi shi ne wanda babu abinda yake
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( sama dashi shi ne wanda babu abinda yake ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne madaukakin sarki
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne madaukakin sarki ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mai iko da zartadda hukumci
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mai iko da zartadda hukumci ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mai iko akan komai
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mai iko akan komai ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mai iko akan komai , babo abinda zai gagare shi
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mai iko akan komai , babo abinda zai gagare shi ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mai tsanin karfi da iko
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mai tsanin karfi da iko ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mai cikakken iko da karfi
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mai cikakken iko da karfi ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne wanda hikimarsa da rahamarsa suke a bayyane
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda hikimarsa da rahamarsa suke a bayyane ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne wanda babu kokonto wajen samuwarsa da sunayansa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda babu kokonto wajen samuwarsa da sunayansa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne tsarkakakke da ga tawaya
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne tsarkakakke da ga tawaya ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne tsarkakakke da ga taway  ko aibi takowace fuska
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne tsarkakakke da ga taway ko aibi takowace fuska ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
Shine tsarkakke daga  tawaya ko aibi saboda yasiffantu da dukkan siffofin kamala da  da kyawu
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( Shine tsarkakke daga tawaya ko aibi saboda yasiffantu da dukkan siffofin kamala da da kyawu ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
Shi ne wanda ya siffantu da tsantsar muki
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( Shi ne wanda ya siffantu da tsantsar muki ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
mulkinsa na a saline yaginu bisa cancanta da dacewa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( mulkinsa na a saline yaginu bisa cancanta da dacewa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mai  umarni da  hani da rinjaye
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mai umarni da hani da rinjaye ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shine wanda halittu suka mika wuya gareshi suka kuma kaskantar da kai
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine wanda halittu suka mika wuya gareshi suka kuma kaskantar da kai ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shine wanzajje bayan dukkanin halittu  sunkare
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine wanzajje bayan dukkanin halittu sunkare ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shine  maitsayuwa da kansa mawadaci gabarin halittu
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine maitsayuwa da kansa mawadaci gabarin halittu ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shine yake da dawwamammiyar rayuwa kuma cikakkiya
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine yake da dawwamammiyar rayuwa kuma cikakkiya ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shine mai kunya irin wadda tadace dashi da girman lamarinsa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine mai kunya irin wadda tadace dashi da girman lamarinsa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shine mai girman zati da sifa da ayukka
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shine mai girman zati da sifa da ayukka ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne wanda yaffi masu taurinkai da zalunci acikin bayinsa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda yaffi masu taurinkai da zalunci acikin bayinsa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
Go to the Top