Kunna bidiyo ( 476 - 500 daga wannan: 757 )
Salla raka’a biyu bayan al wala
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Addu a  bayan al wala
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Cautata al wala
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan bin mai kiran salla lokacinda yake kiran salla dakuma addu a bayan kiran salla
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan mai kiran salla
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Falalar karanta kul huwallahu ahadu
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Falalar karanta wasu ayoyi daga al qur ani mai girma
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Yin salati ga manzon allah
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Hardace wasu  ayoyi daga farkon suratu al kahf
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Fadin: subhanakal lahumma ash hadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaika
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Rokon aljanna dakuma neman tsari daga wuta
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Fadin: la haula wala kuwata illa billah
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Fadin :subhanallahi wabi hamdihi
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Fadin: subhanallah wal hadu lillah
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Fadin babu abin bauta da gaskiya sai allah shi kadai yake bashida abokin tarayya
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI 30
2016-01-03
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI.
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI 29
2016-01-03
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI.
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI 28
2016-01-03
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI.
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI 27
2016-01-03
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI.
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI 26
2016-01-03
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI.
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI 25
2016-01-03
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI.
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI 24
2016-01-03
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI.
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI 23
2016-01-03
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI.
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI 22
2016-01-03
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI.
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI 21
2016-01-03
KARATUN AL QUR ANI MAI GIRMA NA SHEIKH MINSHAWI.
Go to the Top