Kunna bidiyo ( 326 - 350 daga wannan: 757 )
FALALAN KOYAN KARATUN AL KUR ANI
2016-02-28
wasu gada cikin falalan al kur ani mai girma da kuma ladubban karantashi da ladan mai koyardashi da sauransu.
SAKAMAKON MAI KARANTASHI
2016-02-28
wasu gada cikin falalan al kur ani mai girma da kuma ladubban karantashi da ladan mai koyardashi da sauransu.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA SHA BIYAR
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA SHA HUDU
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA SHA UKU
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA SHA BIYU
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA SHA DAYA
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA GOMA
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA TARA
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA TAKWAS
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA BAKWAI
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA SHIDA
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA BIYAR
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA HUDU
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA UKU
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA BIYU
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
FA IDODIN ZIKIRI. KASHI NA  DAYA
2016-02-28
bayanai akan falalan zikirin allah, wanda wajibine kowane musulmi yakiyayesu koda yaushe.
Shan abinsha acikin kwaryar zinare ko azurfa
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Son duniya‏
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Wanda yakasance duniya itace burinsa
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Ratayawa dabba kararrawa
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Yiwa dabbobi azaba
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Ajiye karnuka a gida
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Barin yiwa manzon allah salati
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Yanke zumunci
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Go to the Top