Yanbulle duruusu ( 451 - 475 of: 1015 )
muuminiinik say maraa kee lab marah yallal cabsu esseraanama -74
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina taban kee farey hattoh darsi kinni tamah.
muslimiinih aban doqa -73
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina taban kee sidoc hattoh darsi kinni tamah.
yallih sabbatah sitta yakcineenimi -72
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina taban kee nammay hattoh darsi kinni tamah.
meqe mara yakcineeniih keenilluk daffeyaanama -71
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina taban kee inik hattoh darsi kinni tamah.
muslimtuk dagarat yaabah yablen waqdi yaabe kalaanama -70
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina taban hattoh darsi kinni tamah.
yangoorewen waqdi gaba ittal yaceenimi -69
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lactam kee sagal hattoh darsi kinni tamah.
salaamattah qimbisaanama -68
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lactam kee bacar hattoh darsi kinni tamah.
wacarriyi -67
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lactam kee malcin hattoh darsi kinni tamah.
muslimiinih maqaane yakcineenimi -66
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lactam kee lacey hattoh darsi kinni tamah.
ginoh racmattaah xuwawtaama -65
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lactam kee konoy hattoh darsi kinni tamah.
caalat maqaane -64
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lactam kee farey hattoh darsi kinni tamah.
qayxixxu yaynabeenimi -63
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lactam kee sidoc hattoh darsi kinni tamah.
xaltanih yamqeeniih ramad xakbaanama -62
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lactam kee nammay hattoh darsi kinni tamah.
barra isi baqla ruffa haytaama -61
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lactam kee inik hattoh darsi kinni tamah.
taama gibda yalli elle xabba-coysam faxe num aba doqa -60
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lactam hattoh darsi kinni tamah.
barrat fido faxaanak naharat aban doqa -59
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee sagal hattoh darsi kinni tamah.
maaqoo kee qusba sara sariteenik lakal aban doqa -58
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee bacar hattoh darsi kinni tamah.
qari culen waqdii kee maaqo yakmen waqdi bismillah iyyaanama -57
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee malcin hattoh darsi kinni tamah.
qawrat kee arraaba dacrisaanama -56
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee lacey hattoh darsi kinni tamah.
yalli meysih tu cabaanama -55
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee konoy hattoh darsi kinni tamah.
inti wayya heeh wohul yisbire numu -54
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee farey hattoh darsi kinni tamah.
qunxa xaylo kak rabte numih galto -53
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee sidoc hattoh darsi kinni tamah.
yallal kibal haysitaanama -52
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee nammay hattoh darsi kinni tamah.
yallak meysih weeqaanam kee jihaadah aban dacayri -51
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee inik hattoh darsi kinni tamah.
yallal nummaak shahiidih rabaanam esseritaanama -50
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom hattoh darsi kinni tamah.
Go to the Top