Yanbulle duruusu ( 476 - 500 of: 1015 )
qaalimti galtoo kee muxxo -49
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee sagal hattoh darsi kinni tamah.
qarfah lac yasguudeenimi -48
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee bacar hattoh darsi kinni tamah.
qarfah alsak naharsi tabna ayrot aban meqe taama -47
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee malcin hattoh darsi kinni tamah.
meqe gurral aben cajji -46
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee lacey hattoh darsi kinni tamah.
ramadaan alsat aban qumra -45
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee konoy hattoh darsi kinni tamah.
taraawic salat imaamalluk abaanama usug gaba kalla haam fanah -44
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee farey hattoh darsi kinni tamah.
fatri alsak laca ayro soomaanama -43
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee sidoc hattoh darsi kinni tamah.
ummaan alsak sidiica ayrooy, qarfah ayroo kee qaashuurah ayro soomaanama -42
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee nammay hattoh darsi kinni tamah.
inki ayro yallih taagah soomaanama -41
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee inik hattoh darsi kinni tamah.
baacoytal yasbireenimi -40
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom hattoh darsi kinni tamah.
Maalu gacsah yaceenimi fayda edde hee kalah -39
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee sagal hattoh darsi kinni tamah.
Sadaqhata -38
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee bacar hattoh darsi kinni tamah.
Mattacayyo -37
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee malcin hattoh darsi kinni tamah.
Yallih sabbatah masgiid xisaanama -36
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee lacey hattoh darsi kinni tamah.
Rabe sahdaytul salat abbaay kabri fanah kaa kataataanama -35
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee konoy hattoh darsi kinni tamah.
Mmusiiba edde tekke numuh taqziya abaanama -34
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee farey hattoh darsi kinni tamah.
Mokkorime num yablen waqdi aban doqa -33
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee sidoc hattoh darsi kinni tamah.
Biyaakita num gufaanama -32
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee nammay hattoh darsi kinni tamah.
Fardi salaatih lakal aayatul kursi yakriyeenimi -31
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee inik hattoh darsi kinni tamah.
Fardi slaatih lakal aban zikri
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom hattoh darsi kinni tamah.
Suug culan waqdi aban doqa
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee sagal hattoh darsi kinni tamah.
Bar salat abam niyaateeh xin kak yeyse numu
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee bacar hattoh darsi kinni tamah.
Bar xiinik salaatah uguteeh isi barra edde uguse numu ajrik leemi
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee malcin hattoh darsi kinni tamah.
Subci salaatih lakal yalla cusak daffeeyaanaah ayro tawqe saaqat namma rakqa salaataanam muxxok leemi
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee lacey hattoh darsi kinni tamah.
Salat elle aben aracal daffeyaanaah yalla cusak gersi salat qambaalaanama
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee konoy hattoh darsi kinni tamah.
Go to the Top