Yanbulle duruusu ( 501 - 525 of: 1015 )
Duha salaata
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee farey hattoh darsi kinni tamah.
Subci salaatak naharat aban namma rakqa
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee sidoc hattoh darsi kinni tamah.
Sunnah aban salat yaymaggeeniih qellut abaanama
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee nammay hattoh darsi kinni tamah.
Salaatak naharal tan sunnaanii kee lakal tan sunnaani
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee inik hattoh darsi kinni tamah.
Naharsi saffit salaataanama
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatan hattoh darsi kinni tamah.
Qisha salat kee subci salat jamaaqatannah abaanama
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban kee sagal hattoh darsi kinni tamah.
Fardi salat jamaaqatannah abaanama
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban kee bacar hattoh darsi kinni tamah.
Salaatak qimbo^takbiira eleelaanama
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban kee malcin hattoh darsi kinni tamah.
Jumqattah salaatah bicaanaah waqlat kah gexaanama
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban kee lacey hattoh darsi kinni tamah.
Masaagid gexo yaymaggeenimi
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban kee konoy hattoh darsi kinni tamah.
Wadok lakal namma rakqa salaataanama
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban kee farey hattoh darsi kinni tamah.
Wadollakih doqa
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban kee sidoc hattoh darsi kinni tamah.
Wado yaymaaqeenimi
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban kee nammay hattoh darsi kinni tamah.
Adaan gabbaaqaanaah kay lakal doqa abaanama
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban kee inik hattoh darsi kinni tamah.
kaxxa galto elle temeete maxcoocaa kee abtoota
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban hattoh darsi kinni tamah.
Qhuraanak inki inki aayat yakriyeenim muxxok leemi
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak sagal hattoh darsi kinni tamah.
Yallih farmoytah yallal salat kee nagayna esseraanama
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak bacar hattoh darsi kinni tamah.
Suuratul kahfik aayoota aliilih yacfideenimi
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcin hattoh darsi kinni tamah.
Yab elle yeymeggen aracak ugtan waqdi aban doqa
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lacey hattoh darsi kinni tamah.
yallal jannat esseritaanaah girak kaa maganitaanama
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak konoy hattoh darsi kinni tamah.
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak farey hattoh darsi kinni tamah.
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak sidoc hattoh darsi kinni tamah.
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak nammay hattoh darsi kinni tamah.
2016-02-26
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak inik hattoh darsi kinni tamah.
Tafsiir suuratul kahfi (97-110)
2016-01-27
suuratul kahfi tafsiiriy qafar afat yanik taban kee nammay hattoh exxay 97hattoh aayataak 110hattoh aayat fanah yani kinni tamah.
Go to the Top