Shfletoni posterët ( 1 - 25 Nga: 107 )
Ajeti i 185-të i sures El-Bekare i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-31
Ajeti i 185-të i sures El-Bekare i përkthyer në shqip: “Allahu dëshiron që t’jua lehtësojë dhe jo që t’jua vështirësojë.”
Ajeti i 14-të i sures Lukman i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-31
Ajeti i 14-të i sures Lukman i përkthyer në shqip: Ne e kemi urdhëruar njeriun që t’i nderojë prindërit e vet. Nëna e ka mbartur atë, duke duruar mundim pas mundimi, e ndarja e tij (nga gjiri) është brenda dy vitesh. Ne i thamë atij: “Bëhu falënderues ndaj Meje dhe prindërve të tu! Tek Unë do të ktheheni të gjithë”.
Ajeti i dyzetenjëtë i sures Ibrahim i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-31
Ajeti i i dyzetenjëtë i sures Ibrahim i përkthyer në shqip: “O Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në Ditën, kur do të jepet llogari!”
Ajeti i dyzetë i sures Ibrahim i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-31
Ajeti i dyzetë i sures Ibrahim i përkthyer në shqip: “O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejmë përherë namazin! O Zoti ynë, na i prano lutjet!”
Ajeti i i tretë i sures Et-Talak i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-31
Ajeti i tretë i sures Et-Talak i përkthyer në shqip: “Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai.”
Ajeti i dytë dhe i tretë i sures Et-Talak i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-31
Ajeti i dytë dhe i tretë i sures Et-Talak i përkthyer në shqip: “Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret.”
Hadithi:
(Shqip)
2016-03-29
Hadithi: "Atij që merr rrugë për të kërkuar dituri, Allahu do t’ia lehtësojë rrugën për në Xhenet."
Hadithi:
(Shqip)
2016-03-29
Hadithi: "Sa herë që një grup njerëzish mblidhen në ndonjë shtëpi të Allahut për ta lexuar Librin e Allahut dhe për ta studiuar ndërmjet vete, zbret mbi ta qetësia, i mbulon mëshira, i rrethojnë melekët dhe i përmend Allahu para atyre që janë pranë Tij."
Hadithi:
(Shqip)
2016-03-29
Hadithi: "Ndihmoje vëllain tënd kur bën padrejtësi dhe kur i bëhet e padrejtë!" Një njeri tha: "O i Dërguar i Allahut, e ndihmoj nëse i bëhet e padrejtë, por si ta ndihmoj kur ai bën padrejtësi?" I Dërguari tha: "Ta ndalosh nga padrejtësia, kjo është ndihmë për të."
Hadithi:
(Shqip)
2016-03-29
Hadithi: "Aq shumë më këshillonte Xhibrili për fqinjin, saqë mendova se do t’i japë të drejtë trashëgimie."
Hadithi: “Cili njeri ka më shumë të drejtë t’ia kushtoj shoqërimin tim të mirë?”
(Shqip)
2016-03-29
Hadithi i transmetuar nga Ebu hurejra në të cilin thuhet: “Erdhi një njeri te i Dërguari i Allahut – sal-lallahu alejhi ue sel-lem – dhe tha: ’O i Dërguari i Allahut, cili njeri ka më shumë të drejtë t’ia kushtoj shoqërimin tim të mirë?’ I Dërguari tha: ‘Nëna jote.’ Tha: ’Pastaj kush?’ Tha: ‘Nëna jote.’ Tha: ’Pastaj kush?’ Tha: ‘Nëna jote.’ Tha: ’Pastaj kush?’ Tha: "Babai yt."
Hadithi:
(Shqip)
2016-03-29
Hadithi: "Nuk do të hyjë në Xhenet ai njeri që në zemrën e tij ka mendjemadhësi sa thërrmija." Një njeri tha: ’Njeriu ka dëshirë që rrobat dhe këpucët e tij të jenë të bukura.’ I Dërguari tha: "Vërtet, Allahu është i Bukur dhe e do bukurinë, ndërsa mendjemadhësia është mospranimi i së vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve."
Hadithi:
(Shqip)
2016-03-29
Hadithi: "Cilësitë e dyfytyrëshit janë tri: Kur flet gënjen, kur premton e thyen premtimin dhe kur i besohet tradhton."
Hadithi:
(Shqip)
2016-03-29
Hadithi: "Pa dyshim që vërtetësia shpie në mirësi dhe se mirësia udhëzon për në Xhenet. Njëmend, njeriu vazhdon me vërtetësi deri sa të bëhet i vërtetë, ndërsa gënjeshtra çon në shthurje, e pa dyshim që shthurja çon në zjarr. Vërtet, njeriu vazhdon të gënjejë derisa të shkruhet tek Allahu gënjeshtar."
Ajeti i 119-të i sures Et-Teube i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-29
Ajeti i 119-të i sures Et-Teube i përkthyer në shqip
Shtyllat e Imanit
(Shqip)
2016-03-01
Këtu sqarohet përkufizimi i imanit sipas ehli sunetit dhe xhematit, shtyllat e tij dhe argumenti që ka të bëjë me këto shtylla.
Shtyllat e Islamit
(Shqip)
2016-03-01
Këtu përmenden shtyllat e fesë islame dhe argumenti nga suneti i Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ue sel-lem, që dëshmon për to.
Ajeti i 117-të i sures El-Muminun i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-01
Ajeti i 117-të i sures El-Muminun i përkthyer në shqip
Ajeti i 116-të i sures El-Muminun i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-01
Ajeti i 116-të i sures El-Muminun i përkthyer në shqip
Ajeti i 115-të i sures El-Muminun i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-01
Ajeti i 115-të i sures El-Muminun i përkthyer në shqip
Ajeti i 41-të i sures En-Nur i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-01
Ajeti i 41-të i sures En-Nur i përkthyer në shqip
Ajeti i 132-të i sures Ta Ha i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-01
Ajeti i 132-të i sures Ta Ha i përkthyer në shqip
Ajeti i 185-të i sures Ali-Imran i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-01
Ajeti i 185-të i sures Ali-Imran i përkthyer në shqip
Ajeti i 6-të i sures Et-Tahrim i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-01
Ajeti i 6-të i sures Et-Tahrim i përkthyer në shqip
Ajeti i 110-të i sures El-Bekare i përkthyer në shqip
(Shqip)
2016-03-01
Ajeti i 110-të i sures El-Bekare i përkthyer në shqip
Go to the Top