Jee feŋ moyi feŋo lu laŋkenema(Videos) ( 51 - 75 kabo amuumee to: 80 )
Ka koyindiroo ke lasili saboo la talaada  1- 2
2015-03-18
Ñiŋ mukoyindiroo le ti kitaaboo la i`ka afo miŋ ye lasili saboo musilimeyaa sumbaa saboo lu mig ñanta moobee ye ka a log
Ka koyindiroo ke lasili saboo la talaada  1- 1
2015-03-18
Ñiŋ mukoyindiroo le ti kitaaboo la i`ka afo miŋ ye lasili saboo musilimeyaa sumbaa saboo lu mig ñanta moobee ye ka a log.
Ala tentoo
2015-02-17
Ka Ala la neemoo tentu suko bankoo la tenkuŋo i be sabatiriŋ daamiŋ
Suusundiroo sunkaroo suŋo la
2015-02-17
Suusundiroo sunkari suŋo la aniŋ ka a muta soobeyaa la aniŋ fisamanteyaa miŋ be Ala la jaamaroo mutoo la.
Kiilaa la fondinsireyaa – Kiisoo nig neemoo be a ye
2015-02-17
Kiilaa la fondinsireyaa waatoo bee la soko sunkaroo kono.
Kitimoo (Leyilatu lgadroo) la fisamanteeyaa
2015-02-17
Kitimoo (leyilatul-qadir) la fisamanteeyaa aniŋ ka wakiloo ke a kono baara kendo lu la aniŋ sadaaboo lu
Soroo la fisamanteeyaa
2015-02-17
Ñiŋ mu kawandoo le ti miŋ ka diyaa mu soroo la fisamanteeyaa la.
Ka Ala la kanoo soto
2015-02-17
Ñiŋ mu kawandoo le ti miŋ ka diyaamu Ala la kanoo sotoo la fesamanteeyaa miŋ be woo to aniŋ moo be a sotola ñaaniŋ
Tuudoo
2015-02-17
Ñiŋ mu kawandoo le ti miŋ ka diyaa mu tuuboo la , ka fooroo ke adamadiŋo jawoo lu la Seyitaanoo lu niŋ niyo miŋ ka yaamariloo ke kuu jawoo la . aniŋ Ala la balafaa joŋo ye a la tuuboo mutoo la ala.
Ñaa tilindiroo le mu kata Ala kag anig ka I paree laakira kamma
2015-01-23
Ñaa tilindiroo le mu kata Ala kag aniŋ ka I paree laakira kamma la kiilaa la sunoo mutoo la kiisa niŋ neenoo be a ye aniŋ ka laakira keeñaa lu fo aniŋ Arajana niŋ Jahannama mankutoo lu
Sun tiñaaraŋo
2015-01-23
Faŋo lu minnu niŋi ya a ke a be ila suŋo tiñaa la a duŋ I ñanta ifan jafandila ala le.
Fo ye i la annadiyoomookanulebaŋ
2015-01-23
Ñiŋ mukawandoo le timiŋ be dendiŋkiilaa la taarikoo doo la aniŋ a ye bataamiŋke a la kumandirookono kata Alakaŋ, ka a kanu woo la landatambitedaamiŋ
Kontiboo
2015-01-19
Ñiŋ mukawandoo le miŋkadiyaamu I ñantai la naafuloobondilañaamiŋkasembeKiilaa la hadiisoo la miŋkaafo (Adamadiŋosiŋote bola siraatikaŋfo i` se a ñiniŋkaakuunaani la)
Musilimoo la luŋo
2015-01-19
Ñiŋ mukawandoo le timimbedendiŋmusilimooñanta a la kuŋokelañaamiŋkabiriŋsomondaafowuraarooislaamoo la landiriñaa to.
Kuuraŋonafaa
2015-01-19
Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamukuraŋo la kuwoo la aniŋ moo ñantamiŋkelaniŋ a kuuranta, aniŋjaaraloo la silo islaamoo la karoo la.
Moo worowulaAla be woludibennaaladibeŋo la
2015-01-19
Ñiŋ mukawandoo le timiŋkakoyindirookehadiisoo la kiilaakaafomitoko “moo worowulaAla be woludibendi la aladobeŋo la”.
Kiitiikoyindoo seneyaa niŋ saloo la kuwo doo lu to
2015-01-10
Diina koyindoo le mu miŋ be dendiŋ seneyaa la kuwo lu liŋ saloo saratoo lu doo lu
kiilaa la kumoo li ko ( Niŋadamadiŋofaata a la baaroo bee kakuntulefokuusaba)
2014-12-24
Ñiŋ mukawandoo le ti a kadiyaamuhadiisoo le fasaroo la mimmukiilaa la kumoo li ko ( Niŋadamadiŋofaata a la baaroo bee kakuntulefokuusaba.
Lasitakaaroo
2014-12-24
Ñiŋ mukawandoo le timigkadiyaalulasitakaaroo la
Kalisandiroo
2014-12-11
Ñiŋ mukawandoole timiŋ be dendiŋsondomekatisandiroo la Ala ye kahadiisoolusamanaŋjee Anigka moo lumasilandifaŋyitadoo la anŋkabaarookemoolu la jeerookamma la.
Ye muneduŋke i la diinoo ye
2014-12-11
Ñiŋ mukawandoo le timiŋwalaadaa mu “Ye muneduŋke i la diinoo ye” a kadiyaa moo lu le la minnu ye i` siyo bee baŋñiŋdeenoo la kuwo la kabosaayiboolu la a ka boo lususundifanaa kata kuukendekeekaŋ.
Ka Ala la joŋo lu tooñee
2014-11-18
A ka diyaamu Tooñendiroo le la anig ala jawuyaa aniŋ Ala ye mig farendi mookamma mig ka ala joŋo lu tooñee sila fasonwoofasonna.
Musukoo la fisamanteeyaa
2014-11-18
Musukotoo la fisamanteeyaa aniŋ miŋ be dendiŋ woo la kabo kiilaa la kandasiloo lu to
Ka kiilaa la kandoo silo muta
2014-11-18
Ka mutaroo ke kiilaa la kanda silo la kuwo lu doo lu to ko menu be ko ka a bulubaa tambindi a la sitifaani duŋo to aniŋ a la seneyaa to anŋ wolu tanoo lu.
Futukoo nig bitayaa daajikoo lu
2014-11-18
A ka diyaamu futuwoo nig bitanyaa daajikoo lu miŋ ñanta tarala futuuñoomaa fuloo lu teema , anig ka i miira kuwoo lu la minnu tambita kaabiila fuloo lu teema fo janniŋ futuwoo be timma la
Go to the Top