Jee feŋ moyi feŋo lu laŋkenema(Videos) ( 1 - 25 kabo amuumee to: 80 )
Kumakag feeyaarig fula nego kag
2016-05-26
kumakag fula lig be feeyaarig nego ka a be kuliyaari peesarilago kag
tawhiidoo la kummaa yaa andig fulagkafoo la jawuyaa
2016-05-26
jeetego le lu Mandinka kago la , mig ka diyaamu (tawuhiidoo ) Ala kilimbaayandoo la kummaayaa la anig fulankafoo la jawuyaa , anig ka janfa fulankafoo noonoo bee la , ka batoo kalisandi Ala dorog ye.
Futuwoo la kummaayaa
2016-05-26
jeefego le lu Mandinka kago la , mig ka diyaamu futuwoo la kummaayaa la anig jawuyaa mig be jeenoo la musilimeyaa diinoo kono.
misileyaa tiñaarago
2016-05-26
jeefego le lu Mandinka kago la , mig ka diyaamu misilimeyaa tiñaarago le mu, mig ka koyindiroo ke mig musilimeyaa alifaa doo mig too mu muhammadu bin abdoul wahaam ti.
kiitiyo lu minnu be dendig sugo la
2015-12-21
sugo la kiitiyo lu , a keenyaa nig a tinyaarago lu mig kuwo lu minnu be dendig woo la.
Kalisandriroo Ala ye
2015-11-21
musilimoo nyanta ala baaroo bee kalisandila Alla le ye , baarawoo baara keta amag kalisa Ala ye nafaa te tarala woo la
SALI TIINYAA RAGO LU
2015-09-28
KUWOO LU MINNU NIG sali laa ya a ke a la saloo ka tinyaa
WADANOO
2015-09-28
WADANOO LA KIITIYO LU ANIG A KEENYAA LU ANIG BOYIDAA LU MINNU BE DENDIG A LA.
SILANTOO SALOO
2015-09-28
FIKIYAA KIITIYO LU MINNU BE DENDIG SILANTOO SALOO LA ANIG A KEENYAA LU MINNU NAATA KIILAA LA SUNNOO TO.
SALOO KEENYAA
2015-09-28
KEENYAA MINNU SUNNA SABATIRIGO LU YAA YITANDI KO SALOO NYANTA KELA NYAAMIG KO KIILAA YE YAAMAROO KE A LA NYAAMIG
SALI JULUJOO
2015-09-28
LONNAA LU LA KUMOO LU SALI JULUJOO TO NYINOO KONO WARAG TAWOO KONO
LASILI NAANOO
2015-09-28
LASILI NAANOO WARAG BARAMAA NAANOO , KAFAA (KITAABOO) LE MUMIG KA DIYAA MU ALA KILIMBAAYANDOO LA
SAAYAA
2015-09-28
SAAYAA MOO NYANTA KA I FAG HAKILOO BULANDILA LA LE WAATIYOO WAATI
ALA KILIBAAYANDOO NAFAA
2015-09-23
ALA KILIMBAAYANDOO A BE KOO KONO KA NII TENKIGO SOTO ANIG FEG JAMAA MIG MOO TE WOO LONNA FO MIG YE ALA KILIG YANDOO NENE.
KIILAARIYAAMOO LU LA KILIRI FOLOO
2015-09-23
ALA KILIBAAYANDOO LOLE MU FEG FOO LOO TI ANNABIYOOMOO LU KA KITIROO KE MINNA
BANAA LA TILITAG FOLOO
2015-09-23
BANAA LA TILITA FOLOO FISAMANTEEYAA MIG BE WOO KONO A MAG TARA DULAA KOTENTO WOTO MOO NYANTA ALA BATOO SIYANDILA A KONO.
FANKAASOO
2015-09-07
FANKAASOO NIG BAA BALIGO LU LA KUWO TO KAWANDOO BE JEE BARI MOO LU FEMBAA BE NYINARIG WOO LA.
kuu nyaamiigo lu boonyootorago
2015-08-28
Shek Omar Faba Gitteh a ka koyindiroo ke kafaa la mig too mu kuunyaamirigo lu boonyooto rago ti nig mandinka kago la
FUTUWOO DAAJIKOO LU
2015-08-09
FUTUWO DAAJIKOO LU DOO LU MINNU DAATA ANIG MINNU DOO LU MAG DAA
kiilaa la bankee a ye mig ye laakira kuwo lu to 5
2015-08-08
siimoo le mu kiilaa ye mig ke ka saataroo ke yankankatoo la mig ka ke Ala sookilaa lu doo lu kag kaburoo kono
kiilaa la bankee a ye mig ye laakira kuwo lu to 4
2015-08-08
siimoo le mu kiilaa ye mig ke ka saataroo ke yankankatoo la mig ka ke Ala sookilaa lu doo lu kag kaburoo kono
kiilaa la bankee a ye mig ye laakira kuwo lu to 3
2015-08-08
siimoo le mu kiilaa ye mig ke ka saataroo ke yankankatoo la mig ka ke Ala sookilaa lu doo lu kag kaburoo kono
kiilaa la bankee a ye mig ye laakira kuwo lu to 2
2015-08-08
siimoo le mu kiilaa ye mig ke ka saataroo ke yankankatoo la mig ka ke Ala sookilaa lu doo lu kag kaburoo kono
kiilaa la bankee a ye mig ye laakira kuwo lu to 1
2015-08-08
siimoo le mu kiilaa ye mig ke ka saataroo ke yankankatoo la mig ka ke Ala sookilaa lu doo lu kag kaburoo kono
Diinoo tankoo
2015-08-03
Diinoo tankoo be kuu bayibaloo lu le kono minnu ya a log sariyogo lu bee naata woo la le sariyogo lu minnu saabanta wo lu bee ye kantaroo kediinoo la tankoo la le kabo fego lu la minnu be a toorala warag ka a talaa.
Go to the Top