Jee feŋ moyi feŋo lu laŋkenema(Videos) ( 26 - 50 kabo amuumee to: 80 )
Hakiloo tankoo
2015-08-03
hakiloo tankoo be kuu bayibaloo lu le kono minnu ya a log dariyogo lu bee naata woo la le diinoo minnu saabanta wo lu bee ye kantaroo ke hakiloo la tankoo la le kabo fego lu la minnu be a toorala
Ala la kiilaa
2015-08-03
Ala la kiilaa fago nig a la siloo fitinoo temboo , nyig mu kumoo le ti mig ka naa keelaa deemaa la wati la daamig kiilaa nego nig a tuumoo siyaa ta jee kuu lu la minnu mantara loorig kuukoyi kag , bari sanaarilaa lu la kuma kensego lu le mu i` ka kiilaa jug nig wolu la.
annabiyoomoo lu taladaa lu
2015-07-10
annabiyoomoolu be talaarig talaadaa saba le la palaasoo saabu la Ala ye mig dii i`la
moominnu ye i fag kumandi annabiyoomoo la faniyaa kag
2015-07-06
moo lu minnu ye i` fag kumandi annabiyoomoo la faniyaa kag , faniyaa naata ke wo lu ta taamanseerago ti fo Alikiyaama lugo
Annabuyooma yaa
2015-07-06
annabiyooma yaa palaasibaa le mu Ala yaa anig kumaayaa mig be denkeneyaa la a la , anig ka a yitandi ko batu buka moo futandinoo a ma bari Ala la kerekereli kuu le mu a ti
toonyaa foo - 2
2015-07-06
toonyaa foo la kummaayaa ko a naata nyaamig a ka a maarii kafundi toonyaa moo lu le ma ko a naata hadiisoo to nyaamig
toonyaa foo - 1
2015-07-06
toonyaa foo la kummaayaa ko a naata nyaamig a ka a maarii kafundi toonyaa moo lu le ma ko a naata hadiisoo to nyaamig
Futuwo kiitiyo lu
2015-07-06
kiitiyo lu le mu minnu nyanta tonna mowomo lafita futuwo la
annabiyoomoo lu la taarikoo nafaa
2015-07-06
annabiyoomoo lu ta kiisatoo nafaa lu minnu be a kono moo ye mig ka a lamoyi ala diinoo to anig ala duniyaa baluwo to
Futuwoo - 5
2015-06-10
futuwoo: annabiyoomoo lu la taarag siloo le mu mig ye nafaa jamaa soto a be wolu kono , ka Adamadiyaa lasiloo manta kanta anig ka woo nyogo lu
Futuwoo - 4
2015-06-10
futuwoo: annabiyoomoo lu la taarag siloo le mu mig ye nafaa jamaa soto a be wolu kono , ka Adamadiyaa lasiloo manta kanta anig ka woo nyogo lu
Futuwoo - 3
2015-06-10
futuwoo: annabiyoomoo lu la taarag siloo le mu mig ye nafaa jamaa soto a be wolu kono , ka Adamadiyaa lasiloo manta kanta anig ka woo nyogo lu
Futuwoo - 2
2015-06-10
futuwoo: annabiyoomoo lu la taarag siloo le mu mig ye nafaa jamaa soto a be wolu kono , ka Adamadiyaa lasiloo manta kanta anig ka woo nyogo lu
Futuwoo - 1
2015-06-10
futuwoo: annabiyoomoo lu la taarag siloo le mu mig ye nafaa jamaa soto a be wolu kono , ka Adamadiyaa lasiloo manta kanta anig ka woo nyogo lu
MANSA NIG KORITEELAA NIG DINDIGO LA TAARIKOO
2015-06-10
Nyig mu taarikoo le ti mig sotota mantoo tambilaa lu la kuwo lu to n`na annabiyoomoo ye mig fiilaa , kuwo mig tambita mansa nig koriteelaa nig dindigo teema ala kiliyaandoo batoo to la kuwo la , anig mantoora kuwo lu minnu ka wolu soto woo to, anig i` ka sabaroo mig taa kumandiroo siloo kag ka taa Ala kilig batoo kag
Annabilayi Musa la taarikoo
2015-05-27
Aka diyaamu annabilayi Musa alamaa Ala neema la a ma la kiisatoo le la anig nafaalu minnu be woo kono anig korosiridaa lu nig walaadaa kummaa lu, ko anaata nyaamig kabo Ala la kitaaboo kono anig kiilaa la sunna sahayaarigo kono. kiisoo nig neemoo be a ye . nafaa siyaamaa be a kiisatoo kono.
RIBAA DOMOO
2015-05-03
WALAADAA LE MU MIG KA DIYAAMU RIBAA LA KIITIYOO LU LA QURAANA AYOO LU MINNU DIYAAMUTA A LA ANIG HADIISOO LU.
KIILAA  LA SIIBOO  -KIISOO NIG NEEMOO BE A YE
2015-04-27
Ñiŋ mu hadiisi fasaroo le ti miŋ diyaamuta kiilaa la siiboo la (samuratu ye miŋ fiilaa – alamaa Ala duñala a ma – miŋ ka diyaamu laakira looluŋo la kaawakuwo doo lu la
Juburiili la hadiisooka a koyindi
2015-04-21
Ñiŋ muwalaadaasutuÿo le timiŋ be dendiŋJuburiilu la hadiisoo la miŋkadiyaamumusilimeyaakuukummaabalu la.
Daajika ñiimaa talaadaa
2015-04-21
Ñiŋ mu walaadaa sutuÿo le ti miŋ be dendiŋ daajika ñiimaa la k aka kuraani kuloo lu niŋ sunoo lu naati woo to minnu ka suusundiroo ke daajika kendo kaŋ, aniŋ ka mankutoo lu doo lu samanaŋ woo to.
Ka koyindiroo ke lasili saboo la talaada  1- 7
2015-03-18
Ñiŋ mukoyindiroo le ti kitaaboo la i`ka afo miŋ ye lasili saboo musilimeyaa sumbaa saboo lu mig ñanta moobee ye ka a log
Ka koyindiroo ke lasili saboo la talaada  1- 6
2015-03-18
Ñiŋ mukoyindiroo le tikitaaboo la i`kaafomiŋ ye lasilisaboomusilimeyaasumbaasaboolumigñantamoobee ye ka a log
Ka koyindiroo ke lasili saboo la talaada  1- 5
2015-03-18
Ñiŋ mukoyindiroo le ti kitaaboo la i`ka afo miŋ ye lasili saboo musilimeyaa sumbaa saboo lu mig ñanta moobee ye ka a log
Ka koyindiroo ke lasili saboo la talaada  1- 4
2015-03-18
Ñiŋ mukoyindiroo le ti kitaaboo la i`ka afo miŋ ye lasili saboo musilimeyaa sumbaa saboo lu mig ñanta moobee ye ka a log
Ka koyindiroo ke lasili saboo la talaada  1- 3
2015-03-18
Ñiŋ mukoyindiroo le ti kitaaboo la i`ka afo miŋ ye lasili saboo musilimeyaa sumbaa saboo lu mig ñanta moobee ye ka a log
Go to the Top