పవర్ పాయింటు పట్టిక ( 1 - 18 మొత్తం నుండి: 18 )
18
కార్డులు? ముహమ్మద్ ఎవరు (ఇంగ్లీష్)2014-06-07
16
కార్డులుగ్రీటింగ్ కార్డులు(ఇంగ్లీష్)2014-06-07
6
కార్డులు? మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు (ఇంగ్లీష్)2014-06-07
Go to the Top