Ф1ым къыхуеджэнымрэ мыхъумыщ1агъэм пэувынымрэ

Categories through topics Subject Information
Title: Ф1ым къыхуеджэнымрэ мыхъумыщ1агъэм пэувынымрэ
Short Discription: Ислам диным мы тхур къихъумэу къэк1уащ: диныр, псэр, акъылыр, мылъкур, быныр. Абыхэм шынфгъуэ гуэр къахукъуэк1амэ, гъуэгу занщ1эм трезыгъэк1хэр щы1эмэ мысылмэным и къалэнщ япэувыну лъэк1 къимыгъанэу, захуэм хуишэжыну. Мы папкэм илъ тхыгъэхэр аращ зытеухуар
Short Link: http://IslamHouse.com/2791507
Go to the Top