wari fonu nkoide ( 151 - 175 na nmbogu kafo nu nwa: 196 )
SUUMUXASON MAJILISINI
2014-12-04
XERISE yaaxub SEFEsummen kitu kama ada taxuranu tami sugandi baka othimini kitabenwa kegani majalis cahar ramadan.
Sallen Sigira Silaamaxundi SOONINKAN XANNE
2014-11-18
XERISE yaaxub SEFE Sallen Sigira Silaamaxundi ada a bangandi natni foyani a qotengani alla banwe Kenya ffarla sale ma naffila sale ado nfa bega salen kinindendi awaqatind
Tirindu ado jabindu summenwa ado huruja
2014-11-18
XERISE SEFE nda jabindo nya tirindu yogoya geli summenwa ado hurujanwa
Tibabun Moodin Siinan Yillen Yaxan Kiiten
2014-11-18
XERISE yaaxub SEFE Tibabun Moodin Siinan Yillen Yaxan Kiiten ada twanaxoro asefe ada aqurandi nati a haramunteni salami na nyaxa dieya asefe silaminu salun kamma sumu xaso sale ado bana sale
Anna salami tana xili kamoxo - 5
2014-11-14
XERISE nda abangandi nant silamaqu wure gani kebeya ado ando xiriyemme ngaqawa sehene moxobe ada foko silamqu siroyendi
Anna salami tana xili kamoxo - 4
2014-11-14
XERISE nda abangandi nant silamaqu ndina katu tirinde su jabini kebe dina kutu gama katada ado anga silsmaqu qurandini moxobe xiriyemme da
Anna salami tana xili kamoxo - 3
2014-11-14
XERISE nda abangandi xirindana katta silamaqnwa agan qawa kilu benu ragana ado sababunu a sehe xiriyemme daronde kamma
Anna salami tana xili kamoxo - 2
2014-11-14
XERISE nda abangandi xirindana katta silamaqnwa agan qawa kilu benu ragana ado sababunu a sehe xiriyemme daronde kamma
Anna salami tana xili kamoxo - 1
2014-11-14
XERISE nda abangandi sigira bega xirindenwa katta silamaqnwa alla banwe a sehe muaaju qisa kamma ado na alla banaqu batiyendi
Aqida sahanten jopera - 5
2014-11-14
XERISE SEFE aqida sahanten jopera kamma ado fare muhamadu tonwu ntaqu sado xeyi farqun nga rina aya ado a duntanwaqu ei da duna daqale fo su koyayi ma an ke dina wara ama dunwe ke wa akoyini nanti duna pi ma aro kehidi keni dalilenya ti a annbi nyimaqun nwa
Aqida sahanten jopera - 4
2014-11-14
XERISE SEFE aqida sahanten jopera kamma ado tonwondye ti xeyi faru benu ga gadangi ei yimmake gani muhamduya alla gana nemandi amaqa ada dalilu qulun koyi kunga akyini nati muhamadu annabi nyimaquni tonwunyaei aseh soron kamma i ga gara ti I kuni annbi nyimunya
Aqida sahanten jopera - 3
2014-11-14
XERISE SEFE aqida sahanten jopera kamma ado dina hano benu gadangi silamaqun kane ado nanti alla ni sikoya ke kone wanasaranu ndo yahwdinu kane ada akoyi nanti silamaqun nta sahana aganta ti tonwondiye ti alla bane koti
Aqida sahanten jopera - 2
2014-11-14
XERISE SEFE aqida sahanten jopera kamma silamaqun ta timmeme a ganta na atafu sondomendi nanti alla yanda hoho taga abane koti kappa lema nta ayi asefe dina tananu kama nido silamaqun qensemeya ada akoyi nanti silamaqun nyani tonwunwa
Aqida sahanten jopera - 1
2014-11-14
XERISE SEFE aqida sahanten jopera kamma silamaqun ta timmeme a ganta ti aqida nya ayani dina lasilinwa a kembe gani alla kitabe ado faren sunna
G Xalaasiyen Allah da & Sukkeyen do Faarenwa
2014-10-02
G Xalaasiyen Allah da & Sukkeyen do Faarenwa.
Annabin yimmun Xiisanun BABA Adama Xiisa - 2
2014-10-02
Annabin yimmun Xiisanun BABA Adama Xiisa.
Annabin yimmun Xiisanun BABA Adama Xiisa - 1
2014-10-02
Annabin yimmun Xiisanun BABA Adama Xiisa.
Bana bito tammi hana fasanwutaxu - 2
2014-10-02
O maremme seix ismail sehe fasanwu taxu bega bana qaso bito tami hanandi geli goli siri nyanwe nwa qo summe ado sadaqa ado hiju ado alla hi konne ado ku tana
Bana bito tammi hana fasanwutaxu - 1
2014-10-02
O maremme seix ismail sehe fasanwu taxu bega bana qaso bito tami hanandi geli goli siri nyanwe nwa qo summe ado sadaqa ado hiju ado alla hi konne ado ku tana
Tonwonde ti allah ya 04
2014-08-16
Xirise sehe ati bati ho ntano aga hiti allah bane ya a sehe fila kape nonu kama ado allah maqanku tonu
Tonwonde ti allah ya 03
2014-08-16
Xirise sehe ati allah bane yani tunkanwa a ganqawa ti batiyenwa ada dalilu nko kubenu ga allah senondini baka naqasiye suwa
Tonwonde ti allah ya 02
2014-08-16
Xirise sehe ati hoho tano aga sere wurigini na qoto geli tonwonde nwa ti allay a ada a bangandi hi be gani tononde yimeya ado dalilu qulu geli allah raniyenwa
Tonwonde ti allah ya 01
2014-08-16
Xirise sehe ho laxi gabe kamma geli tonwonde nwa ada abangand kebe gany sabariyenwa ado na soro daro
Annabi miside zurande kitu
2014-08-13
Seixu Ismail diyani da annbi miside zurande kitu bangandi yere ado a fasanwu taxu
Ilusunte ndo xaraxante nya pinu hijundi
2014-08-13
Seixu Ismail diyani da yaxare bega ilusundi ado xaraga foro ado wate foro kitu bangandi hijundi
Go to the Top