වීඩියෝ පෙන්වන්න ( 76 - 86 ගෙන්: 86 )
ආගමික සහජීවනය
2013-09-23
වත්මන් වාතාවර‍ණය තු‍ල ආගමික සහජීවනය ඇති කළ යුත්තේ කෙසේද?
නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්
2013-09-19
මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ විහාහ ජීවිතය ගැන චෝදනා නගන අයට සත්‍යය පහසුවෙන් පහදා දීමට මෙය උපකාරවේ
ළමා අපචාරය හා කාන්තා හිංසනය
2013-09-07
සමාජයේ සිදුවන ළමා හා කාන්තා අපචාරය සහ ඒවා අවම කිරීම සදහා ඉස්ලාම් පෙන්වන මා්ග
මුහම්මද් තුමා පිළිබඳ ලෝක විද්වතුන්ගේ මත
2013-09-01
මුහම්මද් (සල්) වරයා ප්ළබඳ යියිධ මත දරණ අය අතර ලෝක උගත් ජනතා දරණ උතුම් අදහස් සමහරක් මෙහි පෙන්වා දෙන ලදී
අල් කුර්ආන් - අවසාන නිවේදනය
2013-08-31
අවසාන නිවේදනය අල් කුර්ආන් වන අතර, සියලු ආගම් ඉස්ලාමයේ සම්පූර්ණවූ බව අල්ලාහ් පවසයි
අල් කුර්ආනයේ සද් ගුණය
2013-08-05
මිනිසාට යහ මඟ පෙන්වනු පිණස අල් කුර්ආන් තුළින් සිදුවින ඉමහත් සේවය හා යහ ජීවන ක්‍රමය
ඉස්ලාමිය උපවාසයේ හරය
2013-08-03
උපවාසය තුළින් බැතිබත්කම වර්ධනය කර, සවර ජීවිතයකට මඟ පෙන්වන ඉස්ලාමිය ක්‍රමය පිළබඳව මුස්ලිව් නොවන මාධ්‍ය වේදීන් අතර පවත්වන ලද දේශනය.
රමදාන් මාසයේ උපවාසය
2013-07-25
ඉස්ලාමයේ රමදාන් උපවාසයේ වැදගත්කම සහ, එ මගින් මිනිස් ජීවිතයේ සිදු කළ වෙනස්කම පිළබඳව මුස්ලිම් නොවන ජනතාවට පැහැදිලි කිරීම සිදුවේ
මිනිස් ජීවිතයේ ය‍ථාර්ථය
2013-07-25
මිනිස් ජීවිතයේ යථාර්ථය, උපත, ජීවිතය සහ විපත ගැනද, මේවා අතර මිනිසා දැනගත් යුතු කරැණු ගැනද මෙම දේශනාව පැහැදිලි කරයි
ඉස්ලාම් පිළිබඳ මූලික දැනුම
2013-07-22
බෞද්ධ වියතුන් සිටින පුහුණු පංතියක ඉස්ලාම් පිළිබඳ මුලික දැනුම ගැන පැවැත්වු කථාව. සූදානම් කළේ ශ්‍රී ලංකා නද්වා ආලමියියා. ආගමක් මිනිසාට අවශ්‍යවන්නේ කෙසේද? ඉස්ලාම් එම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්නේ කෙසේද යනු පහදා දීමක්
මිනි මැරුම් වරදට ඉස්ලාමිය විසඳම
2013-07-20
සමාජයෙන් මිනි මැරුම් තුරන් කිරීම සඳහා ඉස්ලාමිය නීතිය අනුගමනය ක‍ල යුතුය බව මෙහි පෙන්වා දෙයි
Go to the Top