වීඩියෝ පෙන්වන්න ( 51 - 75 ගෙන්: 86 )
රමදාන් මාසය පිළිගනිමු
2014-06-20
1. රමදාන් මාසය එළඹීමට පෙර එය සඳහා පෙර සූදානම් වන්නේ කෙසේද?
2. කායික සහ මානසිකව මුස්ලිම්වරු පිරිසිදු විය යුතුයි.
ඉස්ලාමයේ කාන්තා ඇඳුම
2014-06-20
ඉස්ලාමයේ කාන්තා ඇඳුම සහ එහි අවශ්‍යතාව
සුවිශේස වු ඉස්ලාම් දහම
2014-06-20
ඉස්ලාමය කෙටියෙන් හැඳින් විමක්
ඉස්ලාමයේ සහජීවනය
2014-06-20
සමාජයේ සාමය සහ සහජීවන පවතින්නේ කෙසේද යැයි ඉස්ලාම් මඟ පෙන්වයි
ඉස්ලාමිය නීතිය හැඳින්වීමක් 2
2014-04-22
ඉස්ලාම් අංග සම්පූර්ණ දහමකි. එහි නීතිය ආගම තුළම දක්නට ඇත.
ඉස්ලාමිය නීතිය හැඳින්වීමක් 1
2014-04-22
ඉස්ලාම් අංග සම්පූර්ණ දහමකි. එහි නීතිය ආගම තුළම දක්නට ඇත.
කාන්තා ඇඳුම්
2014-03-23
කිතුනු මව්තුමියක්, බෞද්ධ භික්ෂුනි කෙනෙකුගේ ඇඳුම ගෞරවනීය එකකි. මුස්ලිම් කාන්තාවද ආවරණකය කරන්නේ එලෙසයි. සිරුර නිරාවරණය කරන කාන්තාවක් හදුනන්නේ භාණ්ඩායක් ලෙසයි. සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් බිහි කිරීමට කාන්තා ඇඳුම් උපකාර කරයි.
ඉස්ලාම්හී අසල්වැසියන්ගේ ස්ථානය - 01
2014-03-12
1.ඉස්ලාම් හී අසල්වැසියන්ට විශේෂ ස්ථානයක් ඇත.
2. අසල්වැසියන් සතු වගකීම් සහ යුතුකම් අපි ඉටුකළ යුතුයි.
3. ව්වේකයක් නොමැති අද ජීවිතයේ මෙය ඉතා වැදගත් එකකි.
4. “අසල්වැසියාට පීඩනයට පත් කරන කෙනෙක් අප සමාජයට අයත් නොවන්නේය“ යැයි නබි (සල්) පැවසුහ.
ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද ?
2014-03-01
1.මුස්ලිම් දෙමාපියන් නිසා අපි මුස්ලිම් බවට පත්ව සිටිමු
2. ඉස්ලාම් ගැන දැනුම ලැබීම අපගේ යුතුකමවේ
3. ඉස්ලාමයේ ඒක දේව වදය සහ එහි අවශ්‍යතාවය
ඉස්ලාමයේ සහෝදරත්වය
2014-03-01
1.ඉස්ලාම් දේව නිර්මාණයකි
2. ඉස්ලාමිය සමූහය ගොඩනැගිල්ලක් හා සමානය
3. සමාජය ශක්තිමත් කිරීමට සමගිය හා සහෝදරත්වට අවශ්‍යව සමානවේ.
ඉවසීම - 1
2014-02-15
මිනිස් ජීවිතයේ සිදුවෙන පරීක්ෂණ සහ ඒවාට ඉවසීමෙන් මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද යනු අල් කුර්ආන් පෙන්වන යහ මාර්ග
මුහම්මද්  (සල්) තුමාණන්ගේ සදාචාරය
2014-01-29
මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් දේශනා කර, ප්‍රායෝගිව ජීවත් වී පෙන්වු ආදර්ශමත් සදාචාර කිහිපයක්
අල් කුර්ආනය සහ විද්‍යාව
2014-01-16
අල් කුර්ආනය ප්‍රකාශ කළ කරුණු, නවීන විද්‍යාව අද සනාථ කරන බව කොයි කවුරුත් පිළිගනී
මුහම්මද් නම් පරමාදර්ශක
2014-01-16
නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ආදර්ශමත් ජීවිතයේ සුළු හැඳින්විමක්
ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය - 5
2013-12-27
නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේද
ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය - 4
2013-12-27
නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේද
ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය - 3
2013-12-27
නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේද
ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය - 2
2013-12-27
නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේද
ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය - 1
2013-12-26
නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේද
සමාජයේ අපේ යුතුකම
2013-12-26
සමාජයේ අප සැමට වගකීම් තිබේ. ඒවා ඉටු කිරීමෙන් සමාජයම යහපත් බවට පත්වන්නේය
ඉස්ලාමයේ දේව සංකල්පය
2013-10-28
ඉස්ලාම් දහමේ දේව සංකල්පය කුමක්ද? දෙවියන් වහන්සේට නොගැලපෙන ගුණාංගයන් කුමක්ද? එහු පිළිබඳ ඉස්ලාම් දක්වන සත්‍ය කුමක්ද? ඔහුගේ බලපරාක්‍රම කුමක්ද යන කරුණු පහදා දීමක්.
දෙමාපියන්ට සැලකිලි දැක්වීම
2013-10-24
දෙමාපියන්ට දැක්විය යුතු සැලකිලි පිළිබඳව ඉස්ලාම් දක්වන ආදර්ශය සහ මඟ පෙන්වීම
සමාජයේ සාමය සඳහා
2013-10-23
අද අප සමාජයේ සාමය වර්ධනය කිරීමට ඉස්ලාම් පෙන්වන සදාචාර සම්පන් මාර්ග
දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය
2013-10-05
දුල් හජ් මාසයේ මුල් දින දහයේ මහිමය සහ එම දිනයන්හී අපට කළ හැකි නැමදුම් හා සමාන යහ ක්‍රියාවන් ගැන පහදා දීමකි.
ශේ‍ෂ්ඨතම පරමාදර්ශියා
2013-09-23
මුහම්මද් සල් තුමාණන්ට එරෙහිව නගන අභූත චෝදනාවලට පිළිතුරු
Go to the Top