വിധിപ്രസ്താവിക്കുന്പോള്

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: വിധിപ്രസ്താവിക്കുന്പോള്
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/795454
Go to the Top