వీడియోల ప్రదర్శన ( 1 - 25 మొత్తం నుండి: 49 )
జీవహింస
2013-06-27
ఈ వీడియోలో జీవహింస గురించి ప్రజలలో ఉన్న అపోహలు దూరమయ్యే విధంగా ప్రామాణిక ఆధారాలతో UIRC జనరల్ సెక్రటరీ సోదరుడు సిరాజుర్రహ్మాన్ గారు నెల్లూరు పట్టణంలో ఏర్పాటు చేయబడిన సభలో చాలా చక్కగా వివరించారు. దీని ఏర్పాటులో నెల్లూరు పట్టణానికి చెందిన జనాబ్ అబ్దుల్ కరీమ్ గారి కృషిని మరియు ఇతర సోదరుల కృషిని అల్లాహ్ స్వీకరించుగాక!
ఇస్లాం పరిచయం
2013-05-24
ఈ వీడియోలో ఇస్లాం ధర్మాన్ని ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా చక్కగా పరిచయం చేసారు.
జాంబయ్య - జహురుల్లాహ్
2013-05-19
ఈ వీడియోలో తను ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఎలా స్వీకరించరో జాంబయ్య జహరుల్లాహ్ గారు హైదరాబాద్ లోని జి.ఇ. సి సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన ఒక గొప్ప కార్యక్రమంలో వివరించారు.
అద్భుతాలకు అద్భుతం పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంథం
2013-05-19
ఈ వీడియోలో అద్భుతాలకే అద్భుతం పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంథం అనే ముఖ్య విషయంపై హైదరాబాద్ లోని జి.సి.పి సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన గొప్ప కార్యక్రమంలో ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ రబ్బానీ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంథం యొక్క విశిష్ఠత
2013-05-18
ఈ టివీ ప్రోగ్రాంలో పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంథం యొక్క విశిష్ఠత అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చర్చించారు.
రమదాన్ మాసం యొక్క విశిష్ఠత
2013-05-18
ఈ టివీ ప్రోగ్రాంలో రమదాన్ నెల యొక్ విశిష్ఠత అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చర్చించారు.
ఖుర్ఆన్ అవతరణ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి ?
2013-05-18
ఈ వీడియోలో ఖుర్ఆన్ అవతరణ ఉద్దేశ్యం ఏమిట ? అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
మానవులందరికీ అల్లాహ్ సందేశం
2013-05-18
ఈ వీడియోలో మానవులందరికీ అల్లాహ్ సందేశం అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుల్ కరీమ్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత
2013-05-18
ఈ వీడియోలో విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి దారుల్ బిర్ర్ విద్యా సంస్థలో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో జనాబ్ నసీరుర్రహ్మాన్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు. అల్లాహ్ ఆయనకు స్వర్గంలో మంచి స్థానాన్ని ప్రసాదించుగాక
సమస్త ఆరాధనలు అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఎందుకు ?
2013-05-17
ఈ వీడియోలో సమస్త ఆరాధనలు అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఎందుకు ? అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
అల్లాహ్ అంటే ఎవరు?
2013-04-25
ఈ వీడియోలో అల్లాహ్ అంటే ఎవరు ? అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుల్ కరీమ్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
నిజ దైవం
2013-04-25
ఈ వీడియోలో నిజం దైవం అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
మానవ జీవిత లక్ష్యం?
2013-04-25
ఈ వీడియోలో మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
సీరతున్నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం
2013-04-25
ఈ వీడియోలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క జీవిత చరిత్ర అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
మర్యం కుమారుడైన ఈసా అలైహిస్సలాం గురించిన వాస్తవికత
2013-04-25
ఈ వీడియోలో మర్యం కుమారుడైన ఈసా అలైహిస్సలాం గురించిన అసలు వాస్తవికత ఏమిటి అనే అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
మరణించిన వారు తిరిగి లేపబడతారా?
2013-04-25
ఈ వీడియోలో మరణించిన వారు తిరిగి లేపబడతారా ? అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
ప్రవక్తలందరి సందేశం
2013-04-21
ఈ వీడియోలో దైవప్రవక్తలందరి సందేశం అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
అల్లాహ్ అంటే ఎవరు ?
2013-04-21
ఈ వీడియోలో అల్లాహ్ అంటే ఎవరు అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
నేటి సమస్యలకు పరిష్కారం ?
2013-04-21
ఈ వీడియోలో నేటి సమస్యలకు పరిష్కారమేమిటి అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహీమ్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
బహుదైవారాధన
2013-04-21
ఈ వీడియోలో బహుదైవారాధన అంటే ఏమిటి ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుల్ కరీమ్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
పరలోకం ఎప్పుడు ప్రారంభం ?
2013-04-21
ఈ వీడియోలో పరలోకం ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది అనే విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహీమ్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
ఉత్తమ సమాజం
2013-04-21
ఈ వీడియోలో ఉత్తమ సమాజం మరియు ఉత్తమ మానవుడి గురించి గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుల్ కరీమ్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.
ఏసు బోధనలలో దేవుడు ఎవరు?
2013-03-16
ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు వక్తలు ఏసు బోధనలలో దేవుడు ఎవరు అనే విషయం గురించి వివరంగా చర్చించారు.
పాపం - పరిహారం - రక్షణ
2013-03-16
ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు వక్తలు పాపం, పరిహారం మరియు రక్షణ గురించి వివరంగా చర్చించారు.
మానవాళికి ముక్తిమార్గం
2013-03-16
ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు వక్తలు ముక్తి మార్గం గురించి వివరంగా చర్చించారు.
Go to the Top