Сэхьабэхэм я ф1ыгъуэхэр

Categories through topics Subject Information
Title: Сэхьабэхэм я ф1ыгъуэхэр
Short Discription: Сэхьабэхэм я ф1ылъэгъуныгъэр диным и гьэкъидэхэм щыщщ. Мы напэм щызэхуэхьэсащ абыхэм теухуа тхыгъэхэр бзэ зыбжанэк1э я ф1ыгъуэхэм, дазэрыхущытын хуейм, 1ейуэ ахэм ятепсэлъыхьым хуэфащэм тепсэлъыхьыу.
Short Link: http://IslamHouse.com/2791478
Go to the Top