නවක මුස්ලිම්වරයටකු මඟ පෙන්වීම : පාඩම හජ්

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: නවක මුස්ලිම්වරයටකු මඟ පෙන්වීම : පාඩම හජ්
භාෂාව: ප්‍රන්ස
කථිකයා: ෆහද් බින් සාලිම්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මක්කාහ් වෙත ගොස් හජ් කිරීම ඉස්ලාමයේ මූලිකාංග අතුරින් පස්වැනි මූලිකාංගය වේ. මෙය ශරීරය සිත හා ධනය යන කොටස් තුනම එකතු කරමින් කරන නැමදුමකි. ජීවිතයේ එක් වතාවක් හෝ ශාරීරිකව හා මූල්‍යමය වශයෙන් හැකියාවක් ඇති උදවිය මෙය ඉටු කිරීම ඔවුන්ගේ වගකීම වේ. උත්තරීරත අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි. එය වෙත ගොස් හජ් ඉටු කිරීම සඳහා හැකියාව ඇත්තවුන් අල්ලාහ් වෙනුවෙන් හජ් කිරීම ජනයා කෙරෙහි පැවරුනු වගකීමය. කවරෙකු එය ප්‍රතික්ෂේප කළේද එවිට දැනගනු සැබැවින්ම අල්ලාහ් ලෝවැසියන්ගෙන් අවශ්‍යතාවන්ගෙන් තොරය. අල් කුර්ආන් 3:97
එකතු කළ දිනය: 2015-09-21
Short Link: http://IslamHouse.com/2774538
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 17 )
1.
Préface du Chapitre
1.8 MB
: Préface du Chapitre.mp3
2.
Sommaire du Chapitre
1.1 MB
: Sommaire du Chapitre.mp3
3.
Les mérites de La Mecque et de la Mosquée Sacrée
6.7 MB
: Les mérites de La Mecque et de la Mosquée Sacrée.mp3
4.
La signification du hajj (pèlerinage)
1.3 MB
: La signification du hajj (pèlerinage).mp3
5.
Le temps du hajj
528.5 KB
: Le temps du hajj.mp3
6.
Qui doit faire le hajj ?
1.1 MB
: Qui doit faire le hajj ?.mp3
7.
Les différentes situations du musulman au regard de la capacité à faire le hajj
2.4 MB
: Les différentes situations du musulman au regard de la capacité à faire le hajj.mp3
8.
Nécessité de la présence d'un mahram pour le pèlerinage de la femme
983.1 KB
: Nécessité de la présence d'un mahram pour le pèlerinage de la femme.mp3
9.
Les bienfaits du hajj
2.8 MB
: Les bienfaits du hajj.mp3
10.
Les buts du hajj
5.6 MB
: Les buts du hajj.mp3
11.
La omra (petit pèlerinage)
1.1 MB
: La omra (petit pèlerinage).mp3
12.
La Fête bénie du sacrifice (Aïd Adha)
1.8 MB
: La Fête bénie du sacrifice (Aïd Adha).mp3
13.
Qu'est-ce qu'il est prescrit de faire le jour de la fête du sacrifice
2.1 MB
: Qu'est-ce qu'il est prescrit de faire le jour de la fête du sacrifice.mp3
14.
Les conditions que doit satisfaire la bête destinée à être sacrifiée
1.6 MB
: Les conditions que doit satisfaire la bête destinée à être sacrifiée.mp3
15.
Que fait-on de la bête sacrifiée ?
825.2 KB
: Que fait-on de la bête sacrifiée ?.mp3
16.
Visite de Médine, la ville du Prophète (sur lui la paix)
2.2 MB
: Visite de Médine, la ville du Prophète (sur lui la paix).mp3
17.
Qu'est-ce qu'il est légalement permis de visiter à Médine
4 MB
: Qu'est-ce qu'il est légalement permis de visiter à Médine.mp3
Go to the Top