Subscribe to the mailing list:
Our Choice for you
Recently Added ( Türkmençe )
Videos
( Türkmençe )
2017-05-22
Azanyň türkmen diline terjimesi bilen, owadan sesli aýdylyşy
Audios
( Türkmençe )
2017-02-22
Bu ses ýazgy: "Iman esaslarynyň şerhi" öz içinde musulman adama bilmekligi zerur bolan, diniň we imanyň esaslarynyň düşündirilişini jemländir.
Articles
( Türkmençe )
2016-11-28
Haj kitaby: Bu gysgaça makala, hajyň we umranyň görnüşlerini, oňa degişli meseleleri we onuň nähili dogry edilişi barada öz içinde jemländir.
Books
( Türkmençe )
2016-10-27
Bu gysgaça kitapça: "Iman esaslarynyň şerhi" öz içinde musulman adama bilmekligi zerur bolan, diniň we imanyň esaslarynyň düşündirilişini jemländir. Çünki bu kitapçada, yslam dini barada, yslam akydasynyň esaslary we iman esaslarynyň düşündirilişi barada, gysgaça agzalyp geçilendir.
Books
( Türkmençe )
2016-09-26
Dogry ynanç, oňa garşy gelýän zatlar we yslamy bozýan zatlar: Bu kitapça, Hormatly Şeýh Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Bäz-iň geçen dersleriniň biridir. Bu dersiniň uly ähmiýetliligi sebäpli, kitap görnüşinde çykarlandyr. Çünki bu kitapda, Hormatly Şeýh, Dogry ynanç barada, oňa garşy gelýän zatlar hakynda we yslam dininden çykaryjy zatlar barada, gysgaça agzap geçendir.
Books
( Türkmençe )
2016-07-24
Üç asyl we onuň delilleri: Bu gysgaça kitapça örän peýdalydyr. Çünki bu kitapça, her bir gulyň hökman biläýmeli üç sany meselesini we onuň delillerini öz içinde jemländir. Ol üç sany mesele bolsa, her bir ynsan öz perwerdigärini we onuň buýran ybadatlaryny, dinini, onuň mertebelerini we her bir mertebäniň rükünlerini we pygamberiniň kimdigini, onuň gysgaça taryhyny we näme üçin iberilendigini, delilleri bilen biläýmelidir. Çünki bu üç sany mesele, gabyrda ynsandan soraljak ilkinji soraglardyr.
Books
( Türkmençe )
2016-06-25
Oraza kitaby: "Fykh al-Muýesser" kitabyndan alnan, bu gysgaça makalada, oraza tutmak sözüniň açyklamasy, onuň hökümi, haçan tutmaly wagtlary we ş.m agyz beklemeklige degişli, ähli hökümler jemlenendir.
Books
( Türkmençe )
2016-06-05
Namaz kitaby: "Fykh al-Muýesser" kitabyndan alnan, bu gysgaça makalada, namaz sözüniň manysy, onuň hökümi we okalmaly wagtlary, barada ýazylandyr. Şeýle-de bu makalada, azan we kamat sözüniň manysy, olaryň hökümi we aýdylyş sypatlary barada hem, ýazylandyr.
Articles
( Türkmençe )
2016-04-04
Gusul kitaby: Bu gysgaça makala öz içine gusul babyna degişli, ýagny, gusul sözüniň manysy, hökümi, sypaty we ş. m. mowzuklary öz içinde jemländir.
Articles
( Türkmençe )
2016-02-02
Bu türkmen diline terjime edilen gysgaça makala, dogry akydadan azaşmaklyga eltýän zatlar we olardan goranyş ýollary barada ýazylandyr.
Recently Added ( All languages )
Quran
( Arapça )
2015-02-24
Kuran-u Kerimi usssatly okyjy meşhur karylaryň atlarynyň sanawy
Go to the Top