Prihlásiť sa na odoberanie noviniek mailom
Náš výber pre tea
Táto publikácia je určená pre čitateľov, ktorí sa chcú dozvedieť základné informácie o islame a o prorokovi Muhammadovi, pokoj a mier s ním. Nájdete tu mnoho veršov zo Svätého Koránu, ako aj z Biblie na objasnenie Jedinečnosti Stvoriteľa, Allah. Dozviete sa o tom, čo bolo povedané o prorokovi Muhammadovi, pokoj a mier s ním, ústami viacerých významných osobností. Dúfame, že táto obrázková publikácia Vám objasní krásu a pokoj islamu.
Táto publikácia pojednáva o dôkazoch Biblie a Koránu, že Boh nie je trojjediný, ale je Jediný skutočný Boh, Stvoriteľ všetkého, ktorý je hodný uctievania a nemá žiadneho partnera.
Publikácia obsahuje 31 príbehov, prínaša pohľad na to, prečo "aj Slováci" prijali islam. Prvá kniha tohto druhu, v snahe vylepšiť medziľudské vzťahy; odstrániť možné predsudky; aby sa slovenskí muslimovia a muslimky necítili vo vlastnej krajine ako "cudzinci."
Príbehy zozbierali: Mgr. Lucia Fifiková, Ammar Qari
Nedávno pridané ( Slovensky )
Books
( Slovensky )
2017-03-18
Prináša podrobné informácie týkajúce sa doktríny Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ. Vysvetľuje piliere viery, dáva podrobné odpovede pre tie sekty a skupiny, ktoré popierajú niektoré Alláhove atribúty, popierajú osud, sunnah, či popierajú privilégiá a česť prorokových spoločníkov a matiek veriacich. Al-ˁaḳídatul wásiṭijjaḧ je prvou knihou tohto druhu v slovenskom jazyku. Prináša jasný a stručný pohľad na základy islamskej viery. Ponúka logické argumenty a používa náležitú terminológiu. Pre každého muslima je dôležité, aby dobre poznal svoju vieru, jej učenie a jej pramene - Korán a autentickú sunnu - presne tak, ako ju chápali a objasňovali prorokovi spoločníci. Poznanie v srdci je základom viery a uctievania jedného jediného Pána - Alláha - a nazýva sa tawhíd (monoteizmus). Šeich al-Islam Ibn Tajmijjaḧ je známy svojou spôsobilosťou v argumentácii, precíznosti vo významoch, v jeho jednoduchom štýle, jeho správnom výbere náboženskej terminológie a jeho spôsobilosť v zozbieraní teologických a islamských dôkazov.
Books
( Slovensky )
2017-03-07
Hlbší pohľad na kresťanskú doktrínu. Kniha pozostáva z piatich kapitol: A). Ježišova božskosť: Odpovedá na dôkazy, ktoré predkladajú kresťania ako dôkazy božskosti Ježiša. Prináša odpovede zo samotnej Biblie a jej známych učencov. B). Koncept trojice: Diskutuje o trojici a či je jej pôvod z Biblie. Spomenul ju Ježiš? Existovala trojica pred kresťanstvom? Je trojica logickou súčasťou viery? C). Príbeh ukrižovania je jadrom kresťanstva, v ktorom sú však viaceré protirešenia, ktoré nemôžu zaistiť jeho pravdivosť. Vyvrátenie Ježišovho ukrižovania proroctvami v Žalmoch. D). Všeobecné protirečenia v Novom Zákon. Kapitola odpovedá na otázku: Je Nový Zákon Božie slovo? E). Ježiš podľa islamského učenia: Spomíname jeho príbeh od narodenia jeho matky, Márie až po jeho druhý príchod pred súdnym dňom.
Books
( Slovensky )
2016-06-05
Alláh požehnáva Svojich služobníkov v určitom období, v ktorom sú dobré skutky znásobené, hriechy odpustené, ľudský status je obohatený a srdcia veriacich sú obrátené k Pánovi. Tí, ktorí sa očistia, budú úspešní, a tí, ktorí zradia samých seba, neuspejú. Je nevyhnutné učiť sa pravidlám (ahkam) súvisiacim s pôstom (povinným v ramadane a taktiež nepovinným pôstom). Tieto pravidlá oslobodia veriaceho od starostí a pochybností. Dúfame, že táto kniha je dobrým súhrnom pravidiel, etikety, sunny a fatiev o pôste.
Books
( Slovensky )
2014-03-16
Prorok Ježiš v Koráne: Táto kniha uvádza ako sú v Koráne opísané príbehy poslov a prorokov Božích od Adama až po Muhammada (mier s nimi) a ako Korán detailne vysvetlil príbeh Ježiša (mier s ním).
Articles
( Slovensky )
2014-02-23
Príbeh Ježiša a jeho matky, Márie, sa iba z časti odlišuje od biblického textu. Táto práca prináša ich príbeh, tak ako to opisuje svätá kniha muslimov, Korán.
Articles
( Slovensky )
2014-02-23
Popisuje najdoležitejšie veci v islamskej viere, jeho piliere, princípy a zásady viery, ktorým musí každý muslim chápať a slobodne veriť.
Articles
( Slovensky )
2014-02-23
Mnohé príbehy vás presviedčajú o utláčaní žien v islame. Tento text sa nesie v duchu očistenia postavenia žien v islame, pretože neexistuje žiadny rozdiel medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o ich vzťah k Bohu. Dozviete sa tiež aké povinnosti si musí manžel splniť voči svojej manželke.
Articles
( Slovensky )
2014-02-23
Inoverci majú často predstavu, že moslimovia neveria v Ježiša. Táto práca Vám chce približiť mnohé skutočnosti o tejto významnej postave Božieho náboženstva skrz viacero veršov z Koránu. Táto práca prináša aj výrokovy proroka Muhammada, ktorý objasňuje Ježišov druhý príchod na tento svet.
Articles
( Slovensky )
2014-02-23
Terorizmus verzus islam
Books
( Slovensky )
2013-08-27
Táto publikácia je určená pre čitateľov, ktorí sa chcú dozvedieť základné informácie o islame a o prorokovi Muhammadovi, pokoj a mier s ním. Nájdete tu mnoho veršov zo Svätého Koránu, ako aj z Biblie na objasnenie Jedinečnosti Stvoriteľa, Allah. Dozviete sa o tom, čo bolo povedané o prorokovi Muhammadovi, pokoj a mier s ním, ústami viacerých významných osobností. Dúfame, že táto obrázková publikácia Vám objasní krásu a pokoj islamu.
Go to the Top