udditde ayaawaaji ( 1 - 25 immaade e dental: 104 )
yewtere fii maide
2016-04-27
yewtere pular: sabuuji duudugol rewbeben ka yiite. ko atetee landetoyeede gnande dargal ko fii toogneden e hakkeejidin. gurdandan ko haa seeda. mayde no jogii deddere.
yewtere fii kaawee alquraana
2016-04-27
gila alquraana on jippi haajooni hide woni hinode wonirnoonon, de duytaaki, de beydaaki, de mettitaali yimbeben. Ko Alla woni ko jippini alquraanaareden ko kanko reenatade. Gandeden fow noka alquraana.
yewtere fii al imamul bukhaari
2016-04-27
Iwdi makko. Ko woni Haafiz. Lasli makko. Jibinande makko. Wumugol imam bukhaari e artugol gite makko. Fuddagol makko dabbugol gandal. Karamokoobe makko. yeru hadiis ko o hunjji. Imam bukhaari no jogi buri deftere wootere. sabu wallifagol makko deftere makko wieteede sahiihul bukhaari.
wondaydhi e gagnanaadi e sabumun
2016-04-27
no jeyaa e wondaydhi e gagnanaadi: bonugol jikke e yimbhebhen, jokkitagol wirtaareeji yimbhe, saakutugol pergutte. No jeyaa e sabuuji gagnanaadi: gaygu e konnaagu, faale teddugal, mawnintinaare, haawagol hooremun, kulol reedu. jeego naatoyaye yiite ado gnaaweede.
woddhitagol gagnanaadi
2016-04-27
islaamuon no landii en labbhingol berdeden e gnabbeeli gnolnaydhide. no jeyaa e gnabbeeli berdeden: gaygu, konnaagu.islaamu on no faadanii en yo en wonu mofte laabhudhe, mofte hentiidhe hentodirdhe. ko gagnaneedidin woni neene nawnaajedhen, ko gun woni ko warata bherdedhen.
toowugol himme
2016-04-27
Alla no manti yimbhe bhe himme toowudho. toowugol himme woni malal mangal. Alla rerdhinii yimbhebhen adodirgo e wadhugol moyyere.
sartiiji tuubuubuye
2016-04-27
sarti arano on ko niisugol. sarti dimmo on ko fodu Allah wondema o artata e on bakkaatu. sarti tammo on ko iwugol(tertagol) e on bakkaatu. sarti nayabo on ko jonnutugol yimbeben hakkeeji mabbe din
Nooneeji fitna
2016-04-27
yewtere e haala pular: Nooneeji fitna. Fitna gurdan e mayde. Fitna gorko ka sonnaajo makko on e biddo makko on e jawdi makko din. Fitna seedugol julbeben. Fitna gaburu. Fitna laamu e jaahu.
lande’ e jaabayeeji 9
2016-04-27
gnaawore’ lootagol nasi windiraaki alquraana. gnaawoore’ atchutudo( tertiido) julde. ko balde jelu tertiido julde mungnantee. gnaawoore’ fijugol sonnaabeben ka peeraaji.
lande’ e jaabayeeji 8
2016-04-27
gnaawore’ maskugol sokeetiijidin: sartiiji maskugol sokeetiijidin. gnaawoore’ darnangol julde wonande sonnaabeben. gnaawoore’ duanagol maydo mo andaaka alhaalimun. nokkeeli ka juude townetee ka julde.
lande’ e jaabayeeji 7
2016-04-27
gnaawore’ wiugol acciti sonnaajo mun on samakala. gnaawoore’ yiugol awra janano. gnaawore’ mooritagol. gnaawoore’ fenaade. gnaawooje’ julde baawobaawoojo leetudo.
lande’ e jaabayeeji 6
2016-04-27
Maadeeji kellefuyee ka rewbeben. Maadeejii kellefuyee ka worbeben. Maadeeji kellefuyee kafaadi. gnaawoore’ jangugol faatiha wonande’ baawobaawoojo. gnaawoore’hawtutugol jawdimun e mo jawdimun harmi.yiiyan hadaydan debbo dewal.
Lande’ e jaabayeeji 2
2016-04-27
Gnaawoore’ dared fajriden didi. Waqtu witri on. Gnaawore uytugol juldeden wonande seteejo. Gnaawoore jullodirgol worbe e rewbe. Gnaawore maskugol sokeeti.
Lande e jaabayeeji 1
2016-04-27
Gnaawoore Jikirgol jikiriwol. Hara al imamulbukhari no jogino biddo.gnaawooje gunuutu. Darde sunnaaje rawaatuujeden.
landal e jaabawol 5
2016-04-27
gnaawore gollodire hakkude julbhebhen e heeferbhebhen. gnaawore gnentingol sallijo on. gnaawoore juulugol kagnuntun e saffewol.
landal e jaabawol 4
2016-04-27
gnaawoore bakidirgol Alla e nelaadho ka. gnaawoore hawtutugol julde fana e alansara sabu golle’. gnaawoore mo sikkitike fii diinakan
landal e jaabawol 3
2016-04-27
mobee no mari ki gaynata. aljanna on koko mettata wonkikin o huubhiraa. yiitegen ko howiraa koko welata wonki. gnaawoore fonnugol hakkude sonnaabhebhen.
landal e jaabawol 10
2016-04-27
sonnaajo si yii(o hoydi) gorko no yottoo e makko, kono o yiaali diyan, ko hondun o huuwata? gnaawoore nawnudo mo waawataa hoorugol? Ittugol zakka jawdi wonudi ka banki.
Laawi dadirdi fitna
2016-04-27
yewtere e haala pular: yoga e laawi dadirdi fitna: 1- kulol Allah. 2- toragol Allah( wadugol duaa). 3- mugnal.
kutba fii mayde
2016-04-27
kala wonki meedaye mayde. Allahu no gettita wonkijidin saaga de di naani. wonki nennaantaake si lajal makki ari. aduna wonaali si wona dakkame hodoowo.
kutba fii laawol feewugolgon
2016-04-27
Islaam on ko e toni karamokoobeben tabitube e laawol feewugolgon yettetee. Juldo on ma jokka laawol hakkudewongol. Laawol feewugolgol ko laawol wonugol hakkude rabbindinagongol e fantingongol. Alyahuuda e annasaaraa jokkali laawol feewugolgon. Gandal islam jettetaake ka internet.
kutba fii jawdi
2016-04-27
Yimbeben chudanaama gurdan aduna. Gurdan aduna wonaali siwonaa chudaari bewinaydi. Jawdidin ko jarabuyee. Ko woni jawdi. Juldo yeddudo on no buri juldo foofudo. Ko hondun agnaa e jawdi.
kutba fii jarnugol neemaaji Alla dhin
2016-04-27
ko buri e mawnude e neemaaji Alla dhin ko neema islaam. no waddhi neddhanke yettugol Alla.o muggno si nawnaare hebhiimo, o jarna Alla si nawnaareden iwii. ko woni nawnaare. nooneeji nawnaare. sahaabaabhebhen no contaynoo jarrabuyeejidhin neema.
kowoni tuubuubuye
2016-04-27
yewtere e haala pular: kowoni tuubuubuye: ko andugol no wadude bakkaatu. fibugol ka berde wondema o yiltotaako e on bakkaatu. niisugol ko hondun o wadanno on bakkaatu. o etoo o moyyintina gollemakko den.
kowoni fitna
2016-04-27
yewtere e haala pular: kowoni fitna. kowoni fitna ka haala aarabu. kowoni lasli fitna ko jarrabuyee( albalaau). neddo ka aduna imma himo e jam maa himo e fitna.
Go to the Top