mushaf qaranteke na qaranwana nya da mstfa ismsil

qurana dare Subject Information
tuyade: mushaf qaranteke na qaranwana nya da mstfa ismsil
qaranwana: mustafa ismaeil
fo deppe: mushaf qaranteke na mustafa ismail ti hafs filande baka asim mp3 128 kb.
kafu nde tarixi: 2014-06-22
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/695085
fo kafunto ( 114 )
1.
suratu al fatiha
664.9 KB
Open: suratu al fatiha.mp3
2.
suratu al fatiha
111.3 MB
Open: suratu al fatiha.mp3
3.
suratu al fatiha
60.7 MB
Open: suratu al fatiha.mp3
4.
suratu al baqarah
75.5 MB
Open: suratu al baqarah.mp3
5.
suratu aali imran
48.4 MB
Open: suratu aali imran.mp3
6.
suratu a nnisai
56.6 MB
Open: suratu a nnisai.mp3
7.
suratu al maidah
72.7 MB
Open: suratu al maidah.mp3
8.
suratu al an aam
28.5 MB
Open: suratu al an aam.mp3
9.
suratu al a arafu
50.6 MB
Open: suratu al a arafu.mp3
10.
suratu al anfal
36.6 MB
Open: suratu al anfal.mp3
11.
suratu ataubah
46.1 MB
Open: suratu ataubah.mp3
12.
suratu yunus
42.3 MB
Open: suratu yunus.mp3
13.
suratu huud
20.4 MB
Open: suratu huud.mp3
14.
suratu yusfu
20.3 MB
Open: suratu yusfu.mp3
15.
suratu arad
14.5 MB
Open: suratu arad.mp3
16.
suratu ibrahim
41.3 MB
Open: suratu ibrahim.mp3
17.
suratu al hijr
34.8 MB
Open: suratu al hijr.mp3
18.
suratu anahal
37.8 MB
Open: suratu anahal.mp3
19.
suratu al israa
23.5 MB
Open: suratu al israa.mp3
20.
suratu al kahaf
24.5 MB
Open: suratu al kahaf.mp3
21.
suratu marym
21 MB
Open: suratu marym.mp3
22.
suratu taha
23.8 MB
Open: suratu taha.mp3
23.
suratu taha
20.6 MB
Open: suratu taha.mp3
24.
suratu al anbiyaa
25.6 MB
Open: suratu al anbiyaa.mp3
25.
suratu al haji
18.4 MB
Open: suratu al haji.mp3
26.
suratu al mu minuna
28.2 MB
Open: suratu al mu minuna.mp3
27.
suratu annur
24.9 MB
Open: suratu annur.mp3
28.
suratu al furqan
31.1 MB
Open: suratu al furqan.mp3
29.
suratu acoaraa
21.5 MB
Open: suratu acoaraa.mp3
30.
suratu annmul
16.5 MB
Open: suratu annmul.mp3
31.
suratu al qasas
10.7 MB
Open: suratu al qasas.mp3
32.
suratu al ankabut
7.8 MB
Open: suratu al ankabut.mp3
33.
suratu arum
29.3 MB
Open: suratu arum.mp3
34.
suratu luqman
18.9 MB
Open: suratu luqman.mp3
35.
suratu asajdah
17.5 MB
Open: suratu asajdah.mp3
36.
suratu al ahzab
15.8 MB
Open: suratu al ahzab.mp3
37.
suratu saba a
18.7 MB
Open: suratu saba a.mp3
38.
suratu fatir
14.5 MB
Open: suratu fatir.mp3
39.
suratu yasin
24.2 MB
Open: suratu yasin.mp3
40.
suratu asafat
27.4 MB
Open: suratu asafat.mp3
41.
suratu soaad
18.9 MB
Open: suratu soaad.mp3
42.
suratu azumar
20.5 MB
Open: suratu azumar.mp3
43.
suratu gafir
19.2 MB
Open: suratu gafir.mp3
44.
suratu fusilat
8.2 MB
Open: suratu fusilat.mp3
45.
suratu acura
11.2 MB
Open: suratu acura.mp3
46.
suratu azuxruf
13.9 MB
Open: suratu azuxruf.mp3
47.
suratu aduxan
13.1 MB
Open: suratu aduxan.mp3
48.
suratu al jasiya
13.8 MB
Open: suratu al jasiya.mp3
49.
suratu al ahqaf
8.4 MB
Open: suratu al ahqaf.mp3
50.
suratu muhammad
7.7 MB
Open: suratu muhammad.mp3
51.
suratu al fath
8.1 MB
Open: suratu al fath.mp3
52.
suratu al hujrat
6.9 MB
Open: suratu al hujrat.mp3
53.
suratu qaaf
7.9 MB
Open: suratu qaaf.mp3
54.
suratu ajariyat
8.2 MB
Open: suratu ajariyat.mp3
55.
suratu atuwr
9.5 MB
Open: suratu atuwr.mp3
56.
suratu annjm
9.7 MB
Open: suratu annjm.mp3
57.
suratu annjm
13.3 MB
Open: suratu annjm.mp3
58.
suratu al qamar
11.3 MB
Open: suratu al qamar.mp3
59.
suratu a rhman
11 MB
Open: suratu a rhman.mp3
60.
suratu al waqiaah
9 MB
Open: suratu al waqiaah.mp3
61.
suratu al hadid
5.2 MB
Open: suratu al hadid.mp3
62.
suratu al mujadalah
3.9 MB
Open: suratu al mujadalah .mp3
63.
suratu alhacri
4.5 MB
Open: suratu alhacri.mp3
64.
suratu al mumtahinah
5.8 MB
Open: suratu al mumtahinah.mp3
65.
suratu asafu
5.4 MB
Open: suratu asafu.mp3
66.
suratu al jumaah
4.8 MB
Open: suratu al jumaah.mp3
67.
suratu al munafiquwn
5.8 MB
Open: suratu al munafiquwn.mp3
68.
suratu atagabun
5.7 MB
Open: suratu atagabun.mp3
69.
suratu atalaaq
5.4 MB
Open: suratu atalaaq.mp3
70.
suratu atahrim
4.8 MB
Open: suratu atahrim.mp3
71.
suratu al mulk
4.7 MB
Open: suratu al mulk.mp3
72.
suratu al qalam
5.5 MB
Open: suratu al qalam.mp3
73.
suratu al haqah
3.9 MB
Open: suratu al haqah.mp3
74.
suratu al ma arij
5.3 MB
Open: suratu al ma arij.mp3
75.
suratu nuwh
3.5 MB
Open: suratu nuwh.mp3
76.
suratu al jinni
5.5 MB
Open: suratu al jinni.mp3
77.
suratu al muzamml
4.4 MB
Open: suratu al muzamml.mp3
78.
surat al mdathr
4.2 MB
Open: surat al mdathr.mp3
79.
suratu al qiyamah
4.3 MB
Open: suratu al qiyamah.mp3
80.
suratu al insan
3.4 MB
Open: suratu al insan.mp3
81.
suratu al mursalat
2.3 MB
Open: suratu al mursalat.mp3
82.
suratu annabai
1.8 MB
Open: suratu annabai.mp3
83.
suratu annazaat
3.8 MB
Open: suratu annazaat.mp3
84.
suratu abasa
2.3 MB
Open: suratu abasa.mp3
85.
suratu atakwir
2.4 MB
Open: suratu atakwir.mp3
86.
surat al inftar
1.6 MB
Open: surat al inftar.mp3
87.
suratu al mutafifin
1.7 MB
Open: suratu al mutafifin.mp3
88.
suratu al incqaq
2.2 MB
Open: suratu al incqaq.mp3
89.
suratu al buruj
3.4 MB
Open: suratu al buruj.mp3
90.
suratu a tarq
2.4 MB
Open: suratu a tarq.mp3
91.
suratu al aala
1.8 MB
Open: suratu al aala.mp3
92.
surstu algacyah
2.2 MB
Open: surstu algacyah.mp3
93.
suratu al fajiri
1.2 MB
Open: suratu al fajiri.mp3
94.
suratu al balad
840.8 KB
Open: suratu al balad.mp3
95.
suratu acams
1 MB
Open: suratu acams.mp3
96.
suratu allail
2.1 MB
Open: suratu allail.mp3
97.
suratu a duha
786.2 KB
Open: suratu a duha.mp3
98.
suratu a carh
2.2 MB
Open: suratu a carh.mp3
99.
suratu atin
1 MB
Open: suratu atin.mp3
100.
surat alajq
1.1 MB
Open: surat alajq.mp3
101.
surat al qadar
954.4 KB
Open: surat al qadar.mp3
102.
suratu albayinnah
812.3 KB
Open: suratu albayinnah.mp3
103.
suratu a zalzalah
432.3 KB
Open: suratu a zalzalah.mp3
104.
suratu al aadiyat
990.2 KB
Open: suratu al aadiyat.mp3
105.
suratu al qariaah
703.1 KB
Open: suratu al qariaah.mp3
106.
suratu a takathr
598.1 KB
Open: suratu a takathr.mp3
107.
suratu al aasr
811.5 KB
Open: suratu al aasr.mp3
108.
surat al hummzah
383.1 KB
Open: surat al hummzah.mp3
109.
suratu al fil
704.4 KB
Open: suratu al fil.mp3
110.
surat quraic
571.6 KB
Open: surat quraic.mp3
111.
suratu al maown
660 KB
Open: suratu al maown.mp3
112.
surat al kawthr
415.2 KB
Open: surat al kawthr.mp3
113.
suratu al kafiruwn
615.6 KB
Open: suratu al kafiruwn.mp3
114.
suratu annsr
701.1 KB
Open: suratu annsr.mp3
faidi qadi ( 1 )
Go to the Top