Thiên Kinh Qur’an Haram Makkah năm 1430 H

Thiên kinh Qur’an Giới thiệu chung
Chủ đề: Thiên Kinh Qur’an Haram Makkah năm 1430 H
Người xướng đọc: Abdullah bin A’wwad Al-Juhany - Abdur Rohman bin Abdul Aziz Al-Sudais - Mahir bin Hamd Al-Mua’iqoly - Sa-ud bin Ibrohim Al-Shuraim
Nhà xuất bản: Trang web của Shaikh Sa-ud Al-Shurem www.shuraym.com
Giới thiệu sơ lược: Thiên Kinh Qur’an Haram Makkah năm 1430 H: là giọng xướng đọc Thiên Kinh Qur’an trong Solah Taroweeh được ghi âm năm 1430 H tại Masjid Ka’bah Masjid Harom Makkah, với giọng đọc của Imam Shaikh Tiến sĩ Sa-ud Al-Shurem, Shaikh Abdur Rohman Al-Sudais, Shaikh Mahir Al-Mu-ai-qoly và Shaikh Abdullah bin I’wad Al-Juhany.
Thêm vào ngày: 2010-01-30
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/267925
Phụ lục trang ( 114 )
1.
Chương Fatihah
578.9 KB
: Chương Fatihah.mp3
2.
Chương Al-Baqoroh
87.7 MB
: Chương Al-Baqoroh.mp3
3.
Chương Ali I’mron
51.7 MB
: Chương Ali I’mron.mp3
4.
Chương Al-Nisa
52.3 MB
: Chương Al-Nisa.mp3
5.
Chương Al-Ma-i-dah
41.9 MB
: Chương Al-Ma-i-dah.mp3
6.
Chương Al-An-am
42.4 MB
: Chương Al-An-am.mp3
7.
Chương A’raf
51.1 MB
: Chương A’raf.mp3
8.
Chương Al-Anfal
19 MB
: Chương Al-Anfal.mp3
9.
Chương Al-Tâubah
41.5 MB
: Chương Al-Tâubah.mp3
10.
Chương Yunus
29.4 MB
: Chương Yunus.mp3
11.
Chương Hud
28.6 MB
: Chương Hud.mp3
12.
Chương Yusuf
27.3 MB
: Chương Yusuf.mp3
13.
Chương Al-Ro’d
14.6 MB
: Chương Al-Ro’d.mp3
14.
Chương Ibrohim
13.3 MB
: Chương Ibrohim.mp3
15.
Chương Al-Hijr
9.5 MB
: Chương Al-Hijr.mp3
16.
Chương Al-Nahl
27 MB
: Chương Al-Nahl.mp3
17.
Chương Al-Isro
22.5 MB
: Chương Al-Isro.mp3
18.
Chương Al-Kahf
22.2 MB
: Chương Al-Kahf.mp3
19.
Chương Mar-yam
12.9 MB
: Chương Mar-yam.mp3
20.
Chương To-ha
18.3 MB
: Chương To-ha.mp3
21.
Chương Al-Ambiyah
18.7 MB
: Chương Al-Ambiyah.mp3
22.
Chương Al-Haj
19.6 MB
: Chương Al-Haj.mp3
23.
Chương Al-Mụminin
15.4 MB
: Chương Al-Mụminin.mp3
24.
Chương Al-Nur
20.2 MB
: Chương Al-Nur.mp3
25.
Chương Al-Furqon
13.9 MB
: Chương Al-Furqon.mp3
26.
Chương Al-Shu-a-ro
20 MB
: Chương Al-Shu-a-ro.mp3
27.
Chương Al-Naml
16.8 MB
: Chương Al-Naml.mp3
28.
Chương Al-Qosos
20.6 MB
: Chương Al-Qosos.mp3
29.
Chương Al-Ankabut
14.7 MB
: Chương Al-Ankabut.mp3
30.
Chương Al-Rum
11.9 MB
: Chương Al-Rum.mp3
31.
Chương Luqman
8.8 MB
: Chương Luqman.mp3
32.
Chương Al-Sajadah
5.7 MB
: Chương Al-Sajadah.mp3
33.
Chương Al-Ahzaab
19.3 MB
: Chương Al-Ahzaab.mp3
34.
Chương Saba’
11.9 MB
: Chương Saba’.mp3
35.
Chương Fatir
10.3 MB
: Chương Fatir.mp3
36.
Chương Yasin
10.4 MB
: Chương Yasin.mp3
37.
Chương Al-Soffat
13.8 MB
: Chương Al-Soffat.mp3
38.
Chương Sod
10.6 MB
: Chương Sod.mp3
39.
Chương Al-Zumar
18.6 MB
: Chương Al-Zumar.mp3
40.
Chương Ghofir
17.9 MB
: Chương Ghofir.mp3
41.
Chương Fussilat
12.2 MB
: Chương Fussilat.mp3
42.
Chương Al-Shuro
13.2 MB
: Chương Al-Shuro.mp3
43.
Chương Al-Zukhruf
13.9 MB
: Chương Al-Zukhruf.mp3
44.
Chương Al-Dukhon
5.9 MB
: Chương Al-Dukhon.mp3
45.
Chương Al-Jasiyah
8.2 MB
: Chương Al-Jasiyah.mp3
46.
Chương Al-Ahqof
10.3 MB
: Chương Al-Ahqof.mp3
47.
Chương Muhammad
9 MB
: Chương Muhammad.mp3
48.
Chương Al-Fath
9.6 MB
: Chương Al-Fath.mp3
49.
Chương Al-Hujurot
5.7 MB
: Chương Al-Hujurot.mp3
50.
Chương Qof
5.9 MB
: Chương Qof.mp3
51.
Chương Al-Zariyat
5.9 MB
: Chương Al-Zariyat.mp3
52.
Chương Al-Tur
5.3 MB
: Chương Al-Tur.mp3
53.
Chương Al-Najm
5.9 MB
: Chương Al-Najm.mp3
54.
Chương Al-Qomar
5.9 MB
: Chương Al-Qomar.mp3
55.
Chương Ar-Rohman
7.2 MB
: Chương Ar-Rohman.mp3
56.
Chương Al-Waqi-ah
7.1 MB
: Chương Al-Waqi-ah.mp3
57.
Chương Al-Hadeed
8.9 MB
: Chương Al-Hadeed.mp3
58.
Chương Al-Mujadalah
6.2 MB
: Chương Al-Mujadalah.mp3
59.
Chương Al-Hashr
6 MB
: Chương Al-Hashr.mp3
60.
Chương Al-Mumtahinah
4.9 MB
: Chương Al-Mumtahinah.mp3
61.
Chương Al-Sof
3 MB
: Chương Al-Sof.mp3
62.
Chương Al-Ju-mu-ah
2.5 MB
: Chương Al-Ju-mu-ah.mp3
63.
Chương Al-Munafiqun
2.7 MB
: Chương Al-Munafiqun.mp3
64.
Chương Al-Ta-gho-bun
3.3 MB
: Chương Al-Ta-gho-bun.mp3
65.
Chương Al-Tolaaq
3.9 MB
: Chương Al-Tolaaq.mp3
66.
Chương Al-Tahreem
3.5 MB
: Chương Al-Tahreem.mp3
67.
Chương Al-Mulk
4.3 MB
: Chương Al-Mulk.mp3
68.
Chương Al-Qolam
4.2 MB
: Chương Al-Qolam.mp3
69.
Chương Al-Haaqqoh
3.8 MB
: Chương Al-Haaqqoh.mp3
70.
Chương Al-Ma-a’-rij
3 MB
: Chương Al-Ma-a’-rij.mp3
71.
Chương Nuh
3.1 MB
: Chương Nuh.mp3
72.
Chương Al-Jin
3.7 MB
: Chương Al-Jin.mp3
73.
Chương Al-Muzzammil
2.8 MB
: Chương Al-Muzzammil.mp3
74.
Chương Al-Muddassir
3.5 MB
: Chương Al-Muddassir.mp3
75.
Chương Al-Qiyamah
2.2 MB
: Chương Al-Qiyamah.mp3
76.
Chương Al-Insaan
3.6 MB
: Chương Al-Insaan.mp3
77.
Chương Al-Mur-sa-lat
3 MB
: Chương Al-Mur-sa-lat.mp3
78.
Chương Al-Naba’
3.3 MB
: Chương Al-Naba’.mp3
79.
Chương Al-Na-zi-at
2.9 MB
: Chương Al-Na-zi-at.mp3
80.
Chương Al-A-ba-sa
2.4 MB
: Chương Al-A-ba-sa.mp3
81.
Chương Al-Takweer
1.7 MB
: Chương Al-Takweer.mp3
82.
Chương Al-Infitor
1.3 MB
: Chương Al-Infitor.mp3
83.
Chương Al-Mutoffifeen
2.8 MB
: Chương Al-Mutoffifeen.mp3
84.
Chương Al-Inshiqoq
1.7 MB
: Chương Al-Inshiqoq.mp3
85.
Chương Al-Buruj
1.8 MB
: Chương Al-Buruj.mp3
86.
Chương Al-Toriq
1 MB
: Chương Al-Toriq.mp3
87.
Chương Al-A’la
1.1 MB
: Chương Al-A’la.mp3
88.
Chương Al-Gho-shi-yah
1.4 MB
: Chương Al-Gho-shi-yah.mp3
89.
Chương Al-Fajr
2.3 MB
: Chương Al-Fajr.mp3
90.
Chương Al-Balad
1.4 MB
: Chương Al-Balad.mp3
91.
Chương Al-Shams
1 MB
: Chương Al-Shams.mp3
92.
Chương Al-Lail
1.4 MB
: Chương Al-Lail.mp3
93.
Chương Al-Dhuha
800.1 KB
: Chương Al-Dhuha.mp3
94.
Chương Al-Sharh
454.8 KB
: Chương Al-Sharh.mp3
95.
Chương Al-Tin
638.4 KB
: Chương Al-Tin.mp3
96.
Chương Al-A-laq
1.1 MB
: Chương Al-A-laq.mp3
97.
Chương Al-Qodr
515.2 KB
: Chương Al-Qodr.mp3
98.
Chương Al-Bai-yi-nah
1.5 MB
: Chương Al-Bai-yi-nah.mp3
99.
Chương Al-Zalzalah
683.8 KB
: Chương Al-Zalzalah.mp3
100.
Chương Al-Adiyat
732.4 KB
: Chương Al-Adiyat.mp3
101.
Chương Al-Qo-ri-ah
656 KB
: Chương Al-Qo-ri-ah.mp3
102.
Chương Al-Takasur
596.8 KB
: Chương Al-Takasur.mp3
103.
Chương Al-Osr
334 KB
: Chương Al-Osr.mp3
104.
Chương Al-Humazah
583.8 KB
: Chương Al-Humazah.mp3
105.
Chương Al-Feel
477.6 KB
: Chương Al-Feel.mp3
106.
Chương Quraish
416.4 KB
: Chương Quraish.mp3
107.
Chương Al-Ma-un
523.8 KB
: Chương Al-Ma-un.mp3
108.
Chương Al-Kawsar
273.6 KB
: Chương Al-Kawsar.mp3
109.
Chương Al-Kafirun
421.7 KB
: Chương Al-Kafirun.mp3
110.
Chương Al-Nosr
376.8 KB
: Chương Al-Nosr.mp3
111.
Chương Al-Masad
444.6 KB
: Chương Al-Masad.mp3
112.
Chương Al-Ikhlos
272.3 KB
: Chương Al-Ikhlos.mp3
113.
Chương Al-Falaq
409.9 KB
: Chương Al-Falaq.mp3
114.
Chương Al-Naas
429.9 KB
: Chương Al-Naas.mp3
Go to the Top