په قائمه بريديه کښي شرکت وکړه
مونږ ستا لپاره غوره کړي
دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر نفس با ید ښه متوجه شي دسباورخي قيامت لپاره يي څه تيار کړيدي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.
په دي ماده کښي د توحيد ته رابلل په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره
دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه قران کريم دالله تعالی کتاب دی او دالله تعالی کلام ددي څه تقاضي دي دغه تقاضي دقران حقونه هم دی ددي اهتمام ضروري دی، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.
دا ماده ددي دعامو مواعظو او نصيحتونو باره ډير ښه وضاحت کوي دا ضرور واوري ددي لپاره چه پوره فايده تري حاصله کړي
دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر کس ته چه الله تعالی دخير اراده اوکړي نو ددين پوهه ورته ورنصيب کړي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.
دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه قران کريم دالله تعالی کتاب دی او دالله تعالی کلام ددي څه تقاضي دي دغه تقاضي دقران حقونه هم دی ددي اهتمام ضروري دی، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.
دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه دمور او پلارسره ډير احسان او دهغوي هرقسمه خدمتونه کول پکار دي ،او خصوصا دمو رسره ډيرزيات احسان پکار دی خکه چه مور په بچي باندي ډيره زوريږي ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.
دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه نکاح کولو ته ترغيب ذکر شوي او په دي کښي دزنانه و حقونه هم بيان شوي دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.
دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه منافقت څه ته وائي او دمنافقت څه علامي دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.
داماده د محرم په مياشت کښي دبدعاتو بيان او ضاحت کوي سره دتحذير نه
اخري زيات شوي څيزونه ( پښتو )
صوتيات
( پښتو )
2018-10-11
په دي درسي سلسله کئ د سورت حجرات ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي انداز بيان شوي دی. اوريدل يي مه هيره وي
صوتيات
( پښتو )
2018-10-11
په دي درسي سلسله کئ د سورت فتح ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي انداز بيان شوي دی. اوريدل يي مه هيره وي
صوتيات
( پښتو )
2018-10-10
په دي درسي سلسله کئ د سورت محمد ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي انداز بيان شوي دی. اوريدل يي مه هيره وي
صوتيات
( پښتو )
2018-10-10
په دي درسي سلسله کئ د سورت احقاف ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي انداز بيان شوي دی. اوريدل يي مه هيره وي
صوتيات
( پښتو )
2018-10-10
په دي درسي سلسله کئ د سورت جاثیه ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي انداز بيان شوي دی. اوريدل يي مه هيره وي
صوتيات
( پښتو )
2018-10-10
په دي درسي سلسله کئ د سورت دخان ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي انداز بيان شوي دی. اوريدل يي مه هيره وي
صوتيات
( پښتو )
2018-10-10
په دي درسي سلسله کئ د سورت زخرف ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي انداز بيان شوي دی. اوريدل يي مه هيره وي
صوتيات
( پښتو )
2018-10-10
په دي درسي سلسله کئ د سورت شوری ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي انداز بيان شوي دی. اوريدل يي مه هيره وي
صوتيات
( پښتو )
2018-10-10
په دي درسي سلسله کئ د سورت فصلت ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي انداز بيان شوي دی. اوريدل يي مه هيره وي
صوتيات
( پښتو )
2018-09-10
په دي درسي سلسله کئ د سورت غافر ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي انداز بيان شوي دی. اوريدل يي مه هيره وي
Go to the Top