نوی څيز راړه ول ( 51 - 75 ده ټولونه: 341 )
289
کتا بونهنوی متخب حديثونه(پښتو)2017-01-27
Go to the Top