വീഡിയോസ്‌ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക ( 1 - 2 മൊത്തം:: 2 )
ഇസ്ലാമിനെ അറിയുക
2016-07-02
സൌദിഅറേബ്യയില് ചല ആളുകളില് ഉണ്ടായ വിശ്വസ്തത കാരണം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ഒരു യുവാവിന്റെ കഥ.
ഞാന് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു.
2016-07-02
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങളെ ഖുര്ആന് സത്യപ്പെടുത്തുന്നതായി മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമാണ് സത്യമതം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച യൂറോപ്യന് ശാസ്ത്രജ്ഞര് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകിരിച്ചു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.
Go to the Top