ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯ ಕಡತ : ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲನೆಯು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪುಟವು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/730548
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top