Сабийхэм я гъэсэныр

Categories through topics Subject Information
Title: Сабийхэм я гъэсэныр
Short Discription: Сабийм и гъэсэныр мыхьэнэшхуэ зи1э 1уэхущ, ар адэми анэми я къэлэнщ. Мы папкэм щызэхуэхьэсащ сабийхэм я гъэсэным теухуа тхыгъэхэр
Short Link: http://IslamHouse.com/2791464
Go to the Top