අල්-මුක්තසර් ෆිල් ඉබාදාත්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: අල්-මුක්තසර් ෆිල් ඉබාදාත්
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: පිරිසිදුකම හා ජලවර්ග පිළිබඳ නීති රීති. 2. පාත්‍ර හා දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින්ගේ ඇඳුම් පිළිබඳ නීති රීති 3. කිලිටි තත්ත්වයේ පසුවන්නාට තහනම් වන කරුණු. 4. (ස්වභාවික කෘතිය) අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ විනය. 5. සිවාක් හෙවත් දත් පිරිසිදු කිරීමේ හා ෆිත්රා හෙවත් පෙර සිට පැවත එන පිළිවෙත් 6. වුළුඃ ධෝවනයෙහි නීති රීති .
7. පස්වේල සලාතයේ අනිවාර් භාවය පිළිබඳ පාඩම . 8 අදාන් හා ඉකාමත් පිළිබඳ නීති රීති
9. සලාතයේ ෂර්ත් හෙවත් කොන්දේසි .10 ආවරණය කළ යුතු දෑහි කොන්දේසි
11. සලාතය ඉටු කිරීමට නුසුදුසු ස්ථාන.12 කිබ්ලාවට මුහුණ ලෑම
13.නිය්යත් හෙවත් පැතුම 14. මස්ජිදය කරා යෑම
15. සලාතයේ ‘අර්කාන්’ හෙවත් මූලිකාංග එහි ‘වාජිබාත්’ හෙවත් අනිවාර්‍ය හා ‘සුනන්’ හෙවත් අතිරේක කරුණු. 16 .සලාතයේ ක්‍රමය.
17. සලාතයේ දී සිදුවන පිළිකුල් සහගත දෑ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමේ පාඩම.
18.සලාතයේ දී ඉටු කිරීමට සතුටුදායක හා අනුමත දෑ පිළිබඳ විස්තර කිරීමේ පාඩම.
19. අමතක වීම සඳහා සුජූද් කිරීම පිළිබඳ වූ පාඩම.
20. සලාතයෙන් පසු මෙනෙහි කළ යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් පිළිබඳ පාඩම.
21. පහත සඳහන් මාතෘකා මෙහි අන්තර්ගත වේ
22.අතිරේක සලාතයන් පිළිබඳ පාඩම.
23. විත්ර් සලාතය හා ඊට අදාළ නීති රීති.
24. තරාවීහ් සලාතය හා එහි නීති රීති.
25. අනිවාර්ය සලාතයන්ට අදාළ චර්යානුගත සුන්නත් සලාතයන් පිළිබඳ පාඩම.
26. ලුහා සලාතය.
27.සුජූදුත් තිලාවා
28. අත් තතව්වුඋල් මුත්ලක් හෙවත් පොදු අතිරේක සලාතයන්.
එකතු කළ දිනය: 2015-12-27
Short Link: http://IslamHouse.com/2786587
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අල්-මුක්තසර් ෆිල් ඉබාදාත්
1.8 MB
Open: අල්-මුක්තසර් ෆිල් ඉබාදාත්.pdf
2.
අල්-මුක්තසර් ෆිල් ඉබාදාත්
5.3 MB
Open: අල්-මුක්තසර් ෆිල් ඉබාදාත්.doc
Go to the Top