వీడియోల ప్రదర్శన ( 351 - 375 మొత్తం నుండి: 689 )
అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు మరియు దివ్య గుణగణాలు - అర్రఖీబ్
2014-07-01
అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలలో అర్రఖీబ్ (కనిపెట్టి ఉండేవాడు) అనే దివ్య నామం గురించి డాక్టర్ సుహైబ్ హసన్ ఇక్కడ వివరించారు. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఆయన ఈ దివ్యనామం యొక్క అర్థాన్ని చక్కగా వివరించారు.
అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు మరియు దివ్యలక్షణాలు - అర్రహ్మాన్
2014-07-01
అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలలో అర్రహ్మాన్ (అనంత కరుణామయుడు) అనే దివ్య నామం గురించి డాక్టర్ సుహైబ్ హసన్ ఇక్కడ వివరించారు. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఆయన ఈ దివ్యనామం యొక్క అర్థాన్ని చక్కగా వివరించారు.
అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు - అర్రహీమ్
2014-07-01
అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలలో అర్రహీమ్ (అపార కృపాశీలుడు) అనే దివ్య నామం గురించి డాక్టర్ సుహైబ్ హసన్ ఇక్కడ వివరించారు. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఆయన ఈ దివ్యనామం యొక్క అర్థాన్ని చక్కగా వివరించారు.
క్షమించే కళ
2014-07-01
ఈ వీడియోలో ఇతరులను ఎందుకు క్షమించాలి, దాని ప్రాధాన్యత ఏమిటి అనే ఒక ముఖ్యాంశాన్ని ఉదాహరణలతో సహా చక్కగా వివరించారు. సహనశీలురుగా ఎలా జీవించాలి అనే విషయాన్ని కూడా ఆయన వివరించారు.
హృదయరోగాల ఔషధం
2014-07-01
ఈ వీడియోలో ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మానసిక రోగాలను ఎలా నయం చేయవచ్చో షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చక్కగా వివరించారు.
సంతోషానికి మూలం దైవవిశ్వాసం
2014-07-01
ఈ వీడియోలో ఈ ప్రాపంచిక జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనల గురించి ప్రస్తావిస్తూ, సంతోషంగా ఉండాలంటే మనం తప్పక దైవ విశ్వాసం కలిగి ఉండాలనే విషయాన్ని షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చక్కగా వివరించారు.
ఇస్లామీయ నక్షత్రాలను అనుసరించుట
2014-07-01
ఈ వీడియోలో మనం జీవితంలో ఎవరో ఒకరిని రోల్ మోడల్ చేసుకోవలసిన అవసరాన్ని గురించి షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చర్చించారు. మరి అలాంటి రోల్ మోడల్ గా ఎవరిని ఎంచుకోవాలో చెబుతూ, ఇస్లామీయ చరిత్రలోని పుణ్యపురుషుల గురించి వివరించారు.
మీ ఆత్మ గురించి తెలుసుకోండి
2014-07-01
ఈ వీడియోలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ గురించి తెలుసుకోవలసిన ఒక ముఖ్యమైన అంశంపై షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చర్చించారు. కొన్ని ఖచ్చితమైన పాయింట్ల ద్వారా ఆత్మ అంటే ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకునేలా వివరించారు.
మానవజాతి సమస్యలకు ఇస్లాం ధర్మమే పరిష్కారమా - 1
2014-07-01
మానవజాతి కొరకు ఇస్లాం ధర్మం పరిష్కారమా అనే చాలా ముఖ్యమైన అంశంపై డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ గారు ఇక్కడ చర్చించారు. దీనిలో ఆయన ఇస్లాం ధర్మం, ఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి క్లుప్తంగా వివరించారు. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఇస్లాం ధర్మమే మానవజాతి సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించగలదని నిరూపించారు.
మానవజాతి సమస్యలకు ఇస్లాం ధర్మమే పరిష్కారమా - 2
2014-07-01
మానవజాతి కొరకు ఇస్లాం ధర్మం పరిష్కారమా అనే చాలా ముఖ్యమైన అంశంపై డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ గారు ఇక్కడ చర్చించారు. దీనిలో ఆయన ఇస్లాం ధర్మం, ఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి క్లుప్తంగా వివరించారు. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఇస్లాం ధర్మమే మానవజాతి సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించగలదని నిరూపించారు.
మానవుడి కొరకు మాంసాహారం అనుమతించబడిందా లేక నిషేధించబడిందా - 1
2014-07-01
మానవుడి కొరకు మాంసాహారం అనుమతించబడిందా లేక నిషేధించబడిందా అనే ముఖ్యాంశంపై డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ మరియు రష్మిభాయి జువేరీలకు మధ్య జరిగిన ఒక బహిరంగ చర్చ.
మానవుడి కొరకు మాంసాహారం అనుమతించబడిందా లేక నిషేధించబడిందా - 2
2014-07-01
మానవుడి కొరకు మాంసాహారం అనుమతించబడిందా లేక నిషేధించబడిందా అనే ముఖ్యాంశంపై డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ మరియు రష్మీభాయి జువేరీలకు మధ్య జరిగిన ఒక బహిరంగ చర్చ.
ఖుర్ఆన్ సృష్టికర్త యొక్క దివ్యవాణి యేనా - 1
2014-07-01
ఈ బహిరంగ ఉపన్యాసంలో ఖుర్ఆన్ కు వ్యతిరేకంగా కొందరు ముస్లిమేతరుల ఆరోపణలన్నింటినీ ఖండించారు. ఖుర్ఆన్ వచనాలను ప్రస్తావిస్తూ, అది తప్పకుండా సర్వలోక సృష్టికర్త యొక్క దివ్యవాణియే అనే సత్యాన్ని నిరూపించారు.
ఖుర్ఆన్ సృష్టికర్త యొక్క దివ్యవాణి యేనా - 2
2014-07-01
ఈ బహిరంగ ఉపన్యాసంలో ఖుర్ఆన్ కు వ్యతిరేకంగా కొందరు ముస్లిమేతరుల ఆరోపణలన్నింటినీ ఖండించారు. ఖుర్ఆన్ వచనాలను ప్రస్తావిస్తూ, అది తప్పకుండా సర్వలోక సృష్టికర్త యొక్క దివ్యవాణియే అనే సత్యాన్ని నిరూపించారు.
ఇస్లాం వెలుగులో జ్ఞానం సంపాదించుట - 1
2014-07-01
ఈ ఉపన్యాసంలో ఇస్లాం దృష్టిలో జ్ఞానార్జన గురించి డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ చక్కగా వివరించారు. ఖుర్ఆన్ లో మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ సమస్త మానవాళికి ఇచ్చిన మొట్టమొదటి మార్గదర్శకత్వం - నమాజు చేయమనే ఆదేశం కాదు, హజ్ చేయమనే ఆదేశం కాదు. కానీ అది "ఇఖ్రా అంటే పఠించు, చదువు, ప్రకటించు" అనే ఆదేశం.
ఇస్లాం వెలుగులో జ్ఞానం సంపాదించుట - 2
2014-07-01
ఈ ఉపన్యాసంలో ఇస్లాం దృష్టిలో జ్ఞానార్జన గురించి డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ చక్కగా వివరించారు. ఖుర్ఆన్ లో మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ సమస్త మానవాళికి ఇచ్చిన మొట్టమొదటి మార్గదర్శకత్వం - నమాజు చేయమనే ఆదేశం కాదు, హజ్ చేయమనే ఆదేశం కాదు. కానీ అది "ఇఖ్రా అంటే పఠించు, చదువు, ప్రకటించు" అనే ఆదేశం.
ముస్లిమేతర సమాజంలో ఒక ముస్లిం పాత్ర - 1
2014-07-01
ముస్లిమేతర సమాజంలో ఒక ముస్లిం పాత్ర గురించి డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ ఇక్కడ చర్చించారు. ఒక ముస్లిం ఇతర ప్రజలతో ఎలా మెలగాలి మరియు వారికి ఇస్లాం గురించి ఎలా జ్ఞాపకం చేయాలి మొదలైన అంశాలు ఆయన వివరించారు. ఇది ఒక చాలా ఆసక్తికరమైన ఉపన్యాసం.
ముస్లిమేతర సమాజంలో ఒక ముస్లిం పాత్ర - 2
2014-07-01
ముస్లిమేతర సమాజంలో ఒక ముస్లిం పాత్ర గురించి డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ ఇక్కడ చర్చించారు. ఒక ముస్లిం ఇతర ప్రజలతో ఎలా మెలగాలి మరియు వారికి ఇస్లాం గురించి ఎలా జ్ఞాపకం చేయాలి మొదలైన అంశాలు ఆయన వివరించారు. ఇది ఒక చాలా ఆసక్తికరమైన ఉపన్యాసం.
మన జీవిత ఉద్దేశ్యం ఏమిటి
2014-07-01
ఈ ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమంలో ప్రజల దృష్టిలో నుండి మాయమైపోయిన ఒక ముఖ్యమైన అంశంపై డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ చర్చించారు. ఈ ప్రపంచంలో తమ జీవిత లక్ష్యమేమిటో తెలియని కొందరు ప్రజలతో ఆయన సంబోధించారు. తద్వారా వారికి ఒక సరైన మరియు లాజికల్ పద్ధతిలో ఈ ప్రాపంచిక జీవితం యొక్క ముఖ్యోద్దేశ్యాన్ని చక్కగా వివరించారు.
కుటుంబ విషయాలు మరియు పిల్లల పెంపకం
2014-07-01
ఈ వీడియోలో పిల్లల పెంపకానికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యాంశాలు మరియు అందులో ఎదుర్కొనే కొన్ని ఇబ్బందుల పరిష్కారాన్ని డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ స్పష్టంగా వివరించారు. తల్లిదండ్రులకు కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు కూడా చేసారు.
67 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ఆయనకు సాటి కల్పించేవారి కంటే అల్లాహ్ ఎంతో మహోన్నతుడు
2014-06-30
67 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ఆయనకు సాటి కల్పించేవారి కంటే అల్లాహ్ ఎంతో మహోన్నతుడు : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.
66 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ప్రవక్తలు అల్లాహ్ యొక్క తౌహీదును కాపాడతారు మరియు షిర్క్ ద్వారాలు పూర్తిగా మూసివేస్తారు
2014-06-30
66 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ప్రవక్తలు అల్లాహ్ యొక్క తౌహీదును కాపాడుతారు మరియు షిర్క్ ద్వారాలు పూర్తిగా మూసివేస్తారు : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.
65 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం -  అల్లాహ్ వద్ద ఆయన యొక్క సృష్టితాల సిఫారసు ప్రస్తావించకూడదు
2014-06-30
65 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - అల్లాహ్ వద్ద ఆయన యొక్క సృష్టితాల సిఫారసు ప్రస్తావించ కూడదు : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.
63 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం -  అల్లాహ్ యొక్క ఒడంబడికలను మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ఒడంబడికలను కాపాడుట
2014-06-30
63 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - అల్లాహ్ యొక్క ఒడంబడికలను మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ఒడంబడికలను కాపాడుట : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.
61 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం -  చిత్రకారుల గురించి ఏమి చెప్పబడింది.
2014-06-30
61 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - చిత్రకారుల గురించి ఏమి చెప్పబడింది : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.
Go to the Top