රමදාන් මාසයේ පැහැර හරිනු ලබන සුන්නාහ්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: රමදාන් මාසයේ පැහැර හරිනු ලබන සුන්නාහ්
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් නාසිර් දීන් අල්-අල්බානි
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: නියමිත කාල වේලාව තුළ ආහාර පානයෙන් වැළකී සිටින මෙම අනිවාර්යය උපවාසයෙන් අල්ලාහ් කිසිවක් අපේක්ෂා නොකරන බවද, ඒ වෙනුවට පාප ක්රිකයාවන් ලෙසද කීකරු නොවන ක්රි(යාවන් ලෙසද හඳුන්වා දෙමින් අල්ලාහ් තහනම් කළ අසත්යල වදනින් හා අසත්යහ ක්රි්යාවන්ගෙන් වැළකී සිටීම අල්ලාහ් අපේක්ෂා කරයි.
උපවාසය අවසන් කිරීම ඉක්මන් කිරීම සහ මග්රිබ් සලාහ් ඉටු කිරීම ඉක්මන් කිරීම යන ක්රිකයා දෙකම පහසුවෙන් කළ හැකි බව නබි (සල්) තුමාණන් පැහැදිලි ආදර්ශයක් පෙන් වූහ.
එකතු කළ දිනය: 2015-07-02
Short Link: http://IslamHouse.com/898564
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
රමදාන් මාසයේ පැහැර හරිනු ලබන සුන්නාහ්
600.5 KB
Open: රමදාන් මාසයේ පැහැර හරිනු ලබන සුන්නාහ්.pdf
2.
රමදාන් මාසයේ පැහැර හරිනු ලබන සුන්නාහ්
4.5 MB
Open: රමදාන් මාසයේ පැහැර හරිනු ලබන සුන්නාහ්.doc
Go to the Top