ආරක්ෂාව ලැබූ ප්‍රාණයන් ඝාතනය කිරීමේ තහනම

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ආරක්ෂාව ලැබූ ප්‍රාණයන් ඝාතනය කිරීමේ තහනම
භාෂාව: අරාබි
කථිකයා: සඊද් ඉබ්නු අලී ඉබ්නු වහෆ් අල්-කහ්තානී
එකතු කළ දිනය: 2015-07-01
Short Link: http://IslamHouse.com/898265
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 1 )
1.
حرمة سفك الدماء المعصومة
27.9 MB
: حرمة سفك الدماء المعصومة.mp3
අදාල මාතෘකා ( 1 )
Go to the Top