බිරියන් සිව් දෙනෙක් හෝ වැඩියෙන් නිත්යනනුකූල ව විවාහ කිරීම

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: බිරියන් සිව් දෙනෙක් හෝ වැඩියෙන් නිත්යනනුකූල ව විවාහ කිරීම
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: සාලිහ් අල් සාලිහ්
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: 1. බහුභාර්ය සේවනයට අනුමත දීමේ පසුබිම 2. බහු භාර්ය සේවනය සඳහා අවශ්යාතාව 3. බහු භාර්ය සේවනය අනුමත සඳහා කොන්දේසි. 4. අයිශා (රළි) තුමියගේ විවාහය. 5. සෙයිනබ් (රළි) තුමියගේ විවාහය. 6 සෙයිනබ් (රළි) තුමියගේ විවාහයේ ප්ර තිපල. 7. කාන්තාවන්ට බහු සැමියන් හා විවාහ වීමට අල්ලාහ් අනුමත නුදුන් හේතුව කුමක් ද? 8. බහුභාර්ය සේවනය පිරිමින්ගේ ස්වභායට එකඟ ව සාධාරණයකි
එකතු කළ දිනය: 2015-06-21
Short Link: http://IslamHouse.com/897243
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
බිරියන් සිව් දෙනෙක් හෝ වැඩියෙන් නිත්යනනුකූල ව විවාහ කිරීම
755.2 KB
Open: බිරියන් සිව් දෙනෙක් හෝ වැඩියෙන් නිත්යනනුකූල ව විවාහ කිරීම.pdf
2.
බිරියන් සිව් දෙනෙක් හෝ වැඩියෙන් නිත්යනනුකූල ව විවාහ කිරීම
4.3 MB
Open: බිරියන් සිව් දෙනෙක් හෝ වැඩියෙන් නිත්යනනුකූල ව විවාහ කිරීම.doc
Go to the Top