සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්ය 92 සිට 175 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය-අල් කුර්ආන්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්ය 92 සිට 175 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය-අල් කුර්ආන්
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා ආලු ඉම්රාන් 92 සිට 175 වාක්යசයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2015-06-15
Short Link: http://IslamHouse.com/896432
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්ය 92 සිට 175 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය-අල් කුර්ආන්
920.3 KB
Open: සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්ය 92 සිට 175 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය-අල් කුර්ආන්.pdf
2.
සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්ය 92 සිට 175 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය-අල් කුර්ආන්
4.9 MB
Open: සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්ය 92 සිට 175 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය-අල් කුර්ආන්.doc
‍වෙනත්... ( 1 )
Go to the Top