ශුද්ධ අල්කුර්ආනයේ අවසන් ජුස්උ තුනෙහි අර්ථ විවරණය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ශුද්ධ අල්කුර්ආනයේ අවසන් ජුස්උ තුනෙහි අර්ථ විවරණය
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ජමාඅතුන් මිනල් උලමාඉ (විද්වතුන්ගෙන් පිරිසක්)
ප්‍රකාශකයා: www.tafseer.info අවසන් තුනෙන් එක් කොටසක අල් කුර්ආන් විග්‍රහය ගැන වූ වෙබ් අඩවිය
කෙටි විස්තර: A summarized book that contains the most important matters that a Muslim needs in his life, from Quran, tafsir, fiqh rulings, beliefs, virtues ...etc. And the book is in 2 parts:
The first part includes the three last Ajza of the Quran with its tafsir from "Zubdat At-Tafsir" by shaikh Muhammad Al-Ashqar.
The second part contains rulings that concern the Muslim, which includes:
Rulings of Tajwid - 62 questions in aqeedah - A calm dialogue on Tawhid - Rulings of Islam (Testimony of faith, purification, prayer, zakat, hajj) - Miscellaneous points of benefit - Ruqya - Du’a - Adhkar - 100 acts of virtue - 70 forbidden matters - Illustrated description of wudu and prayer - The journey of eternity.
එකතු කළ දිනය: 2015-06-14
Short Link: http://IslamHouse.com/896298
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 3 )
1.
ශුද්ධ අල්කුර්ආනයේ අවසන් ජුස්උ තුනෙහි අර්ථ විවරණය
36.4 MB
Open: ශුද්ධ අල්කුර්ආනයේ අවසන් ජුස්උ තුනෙහි අර්ථ විවරණය.pdf
2.
ශුද්ධ අල්කුර්ආනයේ අවසන් ජුස්උ තුනෙහි අර්ථ විවරණය
11.4 MB
Open: ශුද්ධ අල්කුර්ආනයේ අවසන් ජුස්උ තුනෙහි අර්ථ විවරණය.pdf
3.
ශුද්ධ අල්කුර්ආනයේ අවසන් ජුස්උ තුනෙහි අර්ථ විවරණය
59.3 MB
Open: ශුද්ධ අල්කුර්ආනයේ අවසන් ජුස්උ තුනෙහි අර්ථ විවරණය.pdf
Go to the Top