ඔබ ඉස්ලාමයට පිවිසෙන්නේ කෙසේ ද? ඔබ මුස්ලිම්වරයකු වන්නේ කෙසේ ද?

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ඔබ ඉස්ලාමයට පිවිසෙන්නේ කෙසේ ද? ඔබ මුස්ලිම්වරයකු වන්නේ කෙසේ ද?
භාෂාව: චීන
ප්‍රකාශකයා: www.islamreligion.com වෙබ් අඩවිය - ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-06-11
Short Link: http://IslamHouse.com/895976
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
如何信仰伊斯兰教并成为穆斯林
252 KB
Open: 如何信仰伊斯兰教并成为穆斯林.pdf
2.
如何信仰伊斯兰教并成为穆斯林
3.9 MB
Open: 如何信仰伊斯兰教并成为穆斯林.doc
සවිස්තරය

IslamReligion.com
Go to the Top