දුආ - ප්රාතර්ථනාව- නැමදුමකි ඉස්ලාමීය වියතුන්ගේ ෆත්වා

ප(f)ත්වා Card Assembly
මාතෘකාව: දුආ - ප්රාතර්ථනාව- නැමදුමකි ඉස්ලාමීය වියතුන්ගේ ෆත්වා
භාෂාව: සිංහල
ඉප්(f)තා: අහ්මද් මුබාරක් මුහම්මද් මහ්දූම්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: 1. සලාහ්තයෙන් පසු ඉටු කරන දුආ පිළබව සමස්ථ ලංකා ජාමියතුල් උලමා හෙවත් ACJU වරුන්ගේ නිගමය
එකතු කළ දිනය: 2015-06-06
Short Link: http://IslamHouse.com/889956
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
දුආ - ප්රාතර්ථනාව- නැමදුමකි ඉස්ලාමීය වියතුන්ගේ ෆත්වා
813.4 KB
Open: දුආ - ප්රාතර්ථනාව- නැමදුමකි ඉස්ලාමීය වියතුන්ගේ ෆත්වා.pdf
2.
දුආ - ප්රාතර්ථනාව- නැමදුමකි ඉස්ලාමීය වියතුන්ගේ ෆත්වා
4.8 MB
Open: දුආ - ප්රාතර්ථනාව- නැමදුමකි ඉස්ලාමීය වියතුන්ගේ ෆත්වා.doc
Go to the Top