උමර් (රළි) තුමා යටතේ අධිකරණ පරිපාලන

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: උමර් (රළි) තුමා යටතේ අධිකරණ පරිපාලන
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: 1. අල්ලාහ් කෙරෙහි සිදු කළ යුතු වැදගත් යුතුකම සාධාරණත් වය වේ. 2. සියලුම ජනතා එක හා සමානය. 3. උරුමය ඔප්පු කිරීම සඳහා පැමිණිලිකරු සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 4. නිත්ය නුකූලව සිදු කළ හැකි අවස්ථාවන්හි දෙපිරිස අතර සමථයට පත් කළ හැක. 5. විමර්ශනය කළායින් පසුව, තීන්දුව වෙනස් කළ හැක. 6. තීන්දු දීමේ විවිධ ක්රමම. 7. සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම 8. සාක්ෂි දීම සඳහා සුදුසුතාව
එකතු කළ දිනය: 2015-05-30
Short Link: http://IslamHouse.com/889032
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
උමර් (රළි) තුමා යටතේ අධිකරණ පරිපාලන
738.1 KB
Open: උමර් (රළි) තුමා යටතේ  අධිකරණ පරිපාලන.pdf
2.
උමර් (රළි) තුමා යටතේ අධිකරණ පරිපාලන
4.8 MB
Open: උමර් (රළි) තුමා යටතේ  අධිකරණ පරිපාලන.doc
Go to the Top