සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්යය 1 සිට 91 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්යය 1 සිට 91 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්යය 1 සිට 91 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
එකතු කළ දිනය: 2015-05-14
Short Link: http://IslamHouse.com/887223
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්යය 1 සිට 91 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
961.2 KB
Open: සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්යය 1 සිට 91 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය.pdf
2.
සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්යය 1 සිට 91 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
4.4 MB
Open: සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්යය 1 සිට 91 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය.doc
‍වෙනත්... ( 1 )
Go to the Top