‘ෂියා’ දහම පිළිබඳ විමසුමක්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ‘ෂියා’ දහම පිළිබඳ විමසුමක්
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: අබූ ෆාතිමා
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මෑතක සිට විවිධ බලපෑම් උපක්රහම හා දිරි දීමනා මගින් ඉස්ලාමිකයින් ව ‘ෂියා’ දහමට අවතීර්ණ කර ගැනීමේ වැඩසටහන් හා ක්රිකයා මාර්ග දකින්නට ඇත. මෙම හේතු ව නිසාම ‘ෂියා’ දහම පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ අවශ්යතතාව මතුව ඇත. ඒ සඳහා තොරතුරු ‘ඉන්ෂා අල්ලාහ්’ ඉදිරියේදීත් ඉදිරිපත් කරන්නට අපේක්ෂා කරන්නෙමු.
එකතු කළ දිනය: 2015-04-09
Short Link: http://IslamHouse.com/829492
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
‘ෂියා’ දහම පිළිබඳ විමසුමක්
678.8 KB
Open: ‘ෂියා’ දහම පිළිබඳ විමසුමක්.pdf
2.
‘ෂියා’ දහම පිළිබඳ විමසුමක්
4.2 MB
Open: ‘ෂියා’ දහම පිළිබඳ විමසුමක්.doc
Go to the Top