සූරා බකරා වාක්යة 253 සිට 286 දක්වා

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා බකරා වාක්යة 253 සිට 286 දක්වා
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා බකරා වාක්යة 253 සිට 286 දක්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-04-07
Short Link: http://IslamHouse.com/828537
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා බකරා වාක්යة 253 සිට 286 දක්වා
666.5 KB
Open: සූරා බකරා වාක්යة 253 සිට 286 දක්වා.pdf
2.
සූරා බකරා වාක්යة 253 සිට 286 දක්වා
4.3 MB
Open: සූරා බකරා වාක්යة 253 සිට 286 දක්වා.doc
‍වෙනත්... ( 3 )
Go to the Top