ඉස්ලාමය හැඳින්වීම සඳහා බලාග් පරිහරනය

apps Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය හැඳින්වීම සඳහා බලාග් පරිහරනය
භාෂාව: අරාබි
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: විවිධ භාෂාවන් තුළින් මුස්ලිම් නොවන්නන්ට ඉස්ලාමය හැඳින්වීම පිණිස අයි‍ෆෝන් හා ඇන්ඩ්‍රොය්ඩ් වැනි දෑ නොමිලේ භාවිතා කරන්න.
එකතු කළ දිනය: 2015-04-07
Short Link: http://IslamHouse.com/828417
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
تطبيق بلاغ للتعريف بالإسلام للآبل
2.
تطبيق بلاغ للتعريف بالإسلام للأندرويد
සවිස්තරය


iPhone Screenshot 1 iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3 iPhone Screenshot 4
 
Go to the Top