මුහම්මද් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ගැන බයිබලයේ සඳහන් වී තිබේ ද?

ප(f)ත්වා Card Assembly
මාතෘකාව: මුහම්මද් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ගැන බයිබලයේ සඳහන් වී තිබේ ද?
භාෂාව: තුර්කි
ඉප්(f)තා: මුහම්මද් සාලිහ් අල්-මුන්ජිද්
ප්‍රකාශකයා: www.islamqa.info ඉස්ලාම් ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වෙබ් අඩවිය
එකතු කළ දිනය: 2015-04-07
Short Link: http://IslamHouse.com/828394
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İNCİL’DE ZİKREDİLMİŞ MİDİR ?
222.4 KB
Open: MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İNCİL’DE ZİKREDİLMİŞ MİDİR ?.pdf
2.
MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İNCİL’DE ZİKREDİLMİŞ MİDİR ?
1.9 MB
Open: MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İNCİL’DE ZİKREDİLMİŞ MİDİR ?.doc
Go to the Top