சகல கீர்த்தியும் சகல வலிமையும் கொண்ட அல்லாஹ்கை திக்ர் செய்வதன் பலன்கள்

Go to the Top