මක්කාහි මස්ජිදුල් හරම්, මදීනාහි මස්ජිදුන් නබවි හා පලස්තීයේ බයිතුල් මුකද්දිස් හි සලාතය ඉටු කිරීමේ මහිමය

මාතෘකාවන් හී වර්ග Card Assembly
මාතෘකාව: මක්කාහි මස්ජිදුල් හරම්, මදීනාහි මස්ජිදුන් නබවි හා පලස්තීයේ බයිතුල් මුකද්දිස් හි සලාතය ඉටු කිරීමේ මහිමය
Short Link: http://IslamHouse.com/823902
Go to the Top