නබි (සල්) තුමාණන් ගේ නාමය බයිබලයේ දුටුවෙමි

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: නබි (සල්) තුමාණන් ගේ නාමය බයිබලයේ දුටුවෙමි
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: පැරක්ලීට් යනු මුස්ලිම්වරුන් ගේ මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් ගේ නාමයයි. එතුමාණන් ට දානියෙල් විසින් සඳහන් කරන ලද සිව් වන ග්‍රන්ථ ය පිරිනමා ඇත. ගොස්පලය සඳහන් පැහැදිලි මාර්ගය එම නබි තුමාණන් ගේ මාර්ගයයි.”
එකතු කළ දිනය: 2015-03-14
Short Link: http://IslamHouse.com/823851
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
නබි (සල්) තුමාණන් ගේ නාමය බයිබලයේ දුටුවෙමි
615.2 KB
Open: නබි (සල්) තුමාණන් ගේ නාමය  බයිබලයේ දුටුවෙමි.pdf
2.
නබි (සල්) තුමාණන් ගේ නාමය බයිබලයේ දුටුවෙමි
3.4 MB
Open: නබි (සල්) තුමාණන් ගේ නාමය  බයිබලයේ දුටුවෙමි.doc
Go to the Top